Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 28 september 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 31 augusti 2020, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 17.15 Information om den nya barnrättslagen

Kl. 17.15 – 17.20 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:20 – 18.30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Ersättning till nämnder för ökade sjuklönekostnader
 • Investeringsprojekt infrastruktur Malmölandet
 • Arvode till ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens digitaliseringsutskott
 • Utbetalning av partistöd 2021 och redovisning av partistöd för 2019
 • Årsredovisning av revisionsberättelse för Ernst och Hilmas Fredgas stiftelse för 2019
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (M) om stärk föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag
 • Motion av Sophia Jarl och Fredrik Björkman (båda M) om att införa KOS-policy för ett bättre näringslivsklimat
 • Motion av Mia Sköld (MP) om sponsringspolicy för Norrköpings kommuns bolag
 • Interpellation av Nicklas Lundström och Elin Melander (båda V) - Varför pedagogisk omsorg
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärende
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 15 september 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping