Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 15 februari 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 15 februari 2021, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:45 Information av kommundirektör Anna Thörn om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19.

Kl. 16:45 – 16:50 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:50 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe

Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 20:30 – 20:40 Paus

Kl. 20:40 – 22:00 Frågor och interpellationer

Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt.

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Näringslivsåtgärder med anledning av Covid-19
 • Påkallande av option för kvarteret Triangeln
 • Införande av taxa för trafikanordningsplaner
 • Höjd taxa för återställningsavgifter
 • Revidering av inriktningsdokument – Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Slutredovisning Norrköpings sociala utfallskontrakt
 • Delbeslut internbudget 2021 tekniska nämndens investeringsbudget
 • Budgetanslag 2021 gällande investeringsprojekt Infrastruktur Malmölandet
 • Ändring av investeringsbudget tekniska nämnden 2021 – 2024
 • Avgift för resor till och från korttidsboende i särskilda fall enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Återremiss, interpellation av Mia Mattsson (V) och Olof Carlstein (V) – Fritidsverksamhet för HBTQI-personer?
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) om nedläggningen av Norrköpings skolmuseum
 • Interpellation av Mia Mattsson (V) och Olof Carlstein (V) – Lånas kommunens lokaler ut?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2021-02-02

Maria Sayeler
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping