Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 29 mars 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 29 mars 2021, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:55 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete och Rickard Lundin,
Region Östergötland informerar om vaccinationer

Kl.16.55 – 17.15 Josef Erixon projektledare, informerar om Ostlänken

Kl.17.15 - 17.45 Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål

Kl. 17:45 – 17:50 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:50 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe

Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 20:30 – 20:40 Paus

Kl. 20:40 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärende

Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och Interpellationer

Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt.

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Kommunal tillstyrkan för vindkraftverk på fastigheten Östkinds häradsallmänning S:1 (Vindkraftsprojekt Morkulleberget)
 • Inriktningsdokument för internationellt arbete
 • Utredning om utbildningssektors organisation
 • Antagande av riktlinje för kommunens arbete med saknade barn
 • Ändring av investeringsbeslut gällande särskilt boende för äldre på Bråvalla
 • Nytt taxesystem avseende avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, avgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt avgifter för mat enligt kommunallagen
 • Utökat verksamhetsområden i Manhem
 • Utökat verksamhetsområde i Tråbrunna
 • Utökat verksamhetsområde i Fyrby
 • Utökat verksamhetsområde i Svärtinge
 • Utökat verksamhetsområde i Östra Eneby
 • Utökat verksamhetsområde vid Klinga golfklubb
 • Kompensation till nämnder för högre sjuklönekostnader
 • Motion av Florian Aranda (SD) om bilder i Norrköpings kommuns kommunikationsmaterial
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation från Mia Matsson och Nicklas Lundström (båda V) om - Hur går arbetet med barnrättslagen?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2021-03-16

Maria Sayeler
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Vid sent förhinder ska meddelande ske direkt till Rådhusets reception, tel. 011-15 10 64.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping