Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 
26 april 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 26 april 2021, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete

Kl. 16:45 – 17:45 Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål

Kl. 17:45 – 17:50 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:50 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe

Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 20:30 – 20:40 Paus

Kl. 20:40 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärende

Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och Interpellationer

Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt.

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Fördjupning av översiktsplan för Krokek och Strömsfors
 • Nya avfallsförskrifter för Norrköpings kommun
 • Taxa – Revidering av Avgifter inom LSS-verksamheten från år 2016
 • Tecknande av hyresavtal för bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen inom kvarteret Brödet2. Dalviksgatan 71 E, Norrköping
 • Investering i fasta hamnanläggningar - Tallbackens kaj
 • Ändring av ägardirektiv för Norrköping Science Park AB
 • Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag
 • Ägardirektiv för Norrköping Norrevo Fastigheter AB
 • Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i Norrköpings kommun
 • Motion av Nicklas Lundström (V) – Norrköping behöver investera i krisberedskap
 • Motion av Sophia Jarl, Roger Eklund – Åkesson och Ronny Ståhling (alla M) om förstärkt samverkansavtal mot brottslighet
 • Motion av Nicklas Lundström och Ricardo Olivares (båda V) om att höja språkkompetensen i äldreomsorgen
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Bordlagd interpellation från (V) – Hur går arbetet med Barnrättslagen?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2021-04-13

Maria Sayeler
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Vid sent förhinder ska meddelande ske direkt till Rådhusets reception, tel. 011-15 10 64.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping