Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 30 augusti 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.
Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 30 augusti 2021, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:45 Återrapportering dialogdagen
Kl. 16:45 - 17:15 Presentation av Olle Kylensjö om kommunfullmäktiges enkät

Kl. 17:15 – 17:30 Kommundirektör Anna Thörn informerar
Kl. 17:30 – 17:35 Information från kommunrevisionen
Kl. 17:35 – 18:30 Beslutsärenden
Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe
Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 20:30 – 20:40 Paus
Kl. 20:40 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21:00 - 22:00 Frågor och interpellationer

Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt.

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • 1. Val av justerare
 • 2. Information från kommunrevisionen
 • 3. Budget för kommunrevisionen 2022
 • 4. Driftbudget och investeringsbudget 2022 - 2025
 • 5. Förändrad ersättningsmodell till LOV utförare (lagen om valfrihetssystem)
 • 6. Antagande av egenavgift för färdtjänsten
 • 7. Avgifter för hjälpmedel i Norrköpings kommun
 • 8. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
 • 9. Översyn av valdistrikt i Norrköpings kommun
 • 10. Skill Scandinavia AB – Avveckling av ägande
 • 11. Kompensation till nämnder för ökade kostnader 2021 till följd av en förändring av kollektivavtalet HÖK21
 • 12. Motion av Sophia Jarl och Fredrik Björkman (båda M) – Inför ett upphandlingsråd för ett bättre näringslivsklimat
 • 13. Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter
 • 14. Interpellation från Florian Aranda (SD) om elever i behov av särskilt stöd i svenska i Norrköpings skolor
 • 15. Kommunfullmäktiges valärenden
 • 16. Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • 17. Anmälan av inkomna motioner
 • 18. Rapporter

Norrköping den 8 juni 2021
Maria Sayeler

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Vid sent förhinder ska meddelande ske direkt till Rådhusets reception, tel. 011-15 10 64.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping