Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde är den 27 september 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.
Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 27 september 2021, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 17:00 Trender och utmaningar för den kommunala demokratin
Johan Wänström, Linköpings universitet (LiU)
Kl. 17:00 - 17:15 Redovisning av Dialogdagen
Britt Forsberg, näringslivsavdelningen
Kl. 17:15 – 17:30 Kommundirektör Anna Thörn informerar
Kl. 17:30 – 17:35 Information från kommunrevisionen
Kl. 17:35 – 18:30 Beslutsärenden
Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe
Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 20:30 – 20:40 Paus
Kl. 20:40 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21:00 - 22:00 Frågor och interpellationer

Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt.

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • 1. Val av justerare
 • 2. Information från kommunrevisionen
 • 3. Utbetalning av partistöd för 2022 och redovisning av partistöd för 2020
 • 4. Revidering av kostriktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet
 • 5. Motion av Vänsterpartiet - Dags att avsluta privatiseringsexperimentet
 • 6. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • 7. Interpellation av Sophia Jarl (M) - Finns det en tystnadskultur i Norrköpings kommun
 • 8. Kommunfullmäktiges valärenden
 • 9. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • 10. Anmälan av inkomna motioner
 • 11. Rapporter

Norrköping den 15 september 2021
Maria Sayeler Behnam

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Vid sent förhinder ska meddelande ske direkt till Rådhusets reception, tel.
011-15 10 64.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping