Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde är den 25 oktober 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 oktober 2021, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30 – 13:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar

Kl. 13:45 – 15.30 Tilläggsbudget med debatt enligt debattregler

Kl. 15:30 – 16:00 Kaffe

Kl. 16.00 – 18.30 Tilläggsbudget med debatt enligt debattregler

Kl. 18:30 – 19:00 Kaffe med lättare förtäring

Kl. 19:00 – 21:00 Beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Kommunrevisionens tilläggsbudget 2021-2022
 • Tilläggsbudget 2022 och plan 2023 – 2025
 • Delårsrapport 2021 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
 • Uppföljning av avfallsplan 2020
 • Motion av Florian Aranda (SD) - Holmens vindkraftsparker i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2021-10-12

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping