Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 20 december 2021, klockan 16:30.
Samtliga ledamöter och ersättare förväntas deltaga på distans, presidiet är på plats.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:35 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:35 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Paus

Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av Beslutsärenden

Kl. 20:30 – 20:40 Paus

Kl. 20:40 - 21:00 Fortsatt behandling av Beslutsärenden

Kl. 21:00 - 22:00 Frågor och interpellationer

Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordföranden meddelar när det är möjligt.

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Ändring av kommunstyrelsens, tekniska nämndens och samhällsplaneringsnämndens reglementen med anledning av verksamhetsövergång för Norrköping Norrevo Fastigheter AB till kommunal verksamhet
 • Tilläggsbudget med anledning av verksamhetsövergång för Norrköping Norrevo Fastigheter AB till kommunal verksamhet
 • Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för Norrköping Norrevo Fastigheter AB
 • Revidering av ägardirektiv för Norrköping Spårvägar AB
 • Revidering av ägardirektiv för Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB
 • Revidering av ägardirektiv för Norrköping Visualisering AB
 • Revidering av ägardirektiv för Norrköping Science Park AB
 • Taxa för fordonsflytt av cykel, elsparkcyklar och moped klass 2
 • Beviljat investeringsbidrag till pågående investeringsprojekt –
  Gustaf Adolfsplan, hållplats och kollektivtrafikkörfält
 • Förändrad ersättningsmodell till LOV-utförare
  (lagen om valfrihetssystem)
 • Slutredovisning av projekten reinvesteringar och övriga investeringar
 • Slutredovisning av färdigställda samt ej startade projekt i kommunstyrelsens lokaler
 • Delårsrapport 2021 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland och Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Nicklas Lundström (V) – Hur går det med personalövertagande?
 • Interpellation av Nicklas Lundström (V) – Hur har personalen det hos LOV-företagen egentligen?
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) – Politisk information i Norrköpings kommunala skolor
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2021-12-09

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping