Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 31 januari 2022, klockan 09.00
Samtliga ledamöter och ersättare förväntas deltaga på distans, presidiet är på plats.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 09.00 – 09.15 Information av kommundirektör Anna Thörn om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19.

Kl. 09.15 – 09.20 Information från kommunrevisionen

Kl. 09.20 – 11.30 Beslutsärenden

Kl. 11.30 – 12.30 Lunch

Kl. 12.30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 14.30 – 14.45 Kaffe paus

Kl. 14.45 – 16.30 Frågor och Interpellationer

Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordföranden meddelar när det är möjligt.

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om att bannlysa oseriösa byggföretag
 • Motion av Nicklas Lundström och Marcus Posada (båda V) om fler billigare hyresrätter via marktilldelning
 • Motion av Nicklas Lundström, Ricardo Olivares och Annika Kaiser alla (V) – om rätt till arbetsskor
 • Motion av Nicklas Lundström, Ricardo Olivares och Annika Kaiser (alla V) om att slopa karensavdraget i kontaktyrken
 • Motion av Nicklas Lundström och Ricardo Olivares (båda V) om bättre scheman i äldreomsorgen
 • Motion av Matthias Olofsson (-) om att stoppa utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck genom ett stödcentrum i Östergötland
 • Verksamhetsområde, Klinga industriområde
 • Verksamhetsområde, Krokek
 • Verksamhetsområde, Händelö - Lateralmärket
 • Verksamhetsområde, Smedby
 • Verksamhetsområde, Händelö - Remmaren
 • Verksamhetsområde, Ensjön
 • Verksamhetsområde, Öbonäs
 • Verksamhetsområde, Styrstad
 • Verksamhetsområde, Norrköping Söderstaden
 • Verksamhetsområde, Ringstadmo
 • Verksamhetsområde, Brånnestad
 • Verksamhetsområde, Svärtinge
 • Verksamhetsområde, Björkalund 1AD
 • Verksamhetsområde, Exportzonen
 • Verksamhetsområde Kolmården 1:6 E2&E3
 • Verksamhetsområde Kungsängen E2
 • Verksamhetsområde, Sandtorp 2, etapp 3
 • Riktlinje för arkiv och infohantering i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Roger Eklund-Åkesson (M) - Heltidsorganisation
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 2022-01-20

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping