Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 28 februari 2022, klockan 09.00.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 09.00 – 09.15 Information av kommundirektör Anna Thörn om kommunens krisledningsarbete kring läget i Ukraina.

Kl. 09.15 – 09.20 Information från kommunrevisionen

Kl. 09.20 – 11.30 Beslutsärenden

Kaffepaus

Kl. 11.30 – 12.30 Lunch

Kl. 12.30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 14.30 – 14.45 Paus

Kl. 14.45 – 16.30 Frågor och Interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Ändring i föreskrifter om avfallshantering för Norrköpings kommun
 • Marköverlåtelseavtal för del av Smedby 6:1 till Smedby IP Produktion AB
 • Marköverlåtelseavtal för del av Smedby 6:1 (Norrköping Smedby fastigheter AB)
 • Bordlagd - Motion av Matthias Olofsson (-) om att stoppa utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck genom ett stödcentrum i Östergötland
 • Motion av Conny Samoraj (-) om att göra Strömsholmen till en oas igen för kommuninvånarna
 • Motion av Nicklas Lundström, Ricardo Olivares och Rahmo Sheeq Aadan (samtliga V) om att inrätta en kommunal Coronakommission
 • Motion av Nicklas Lundström och Mona Olsson (båda V) – Skärp kampen mot prostitutionen!
 • Motion av Nicklas Lundström (V) – Friskt vatten åt Norrköping
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Sophia Jarl (M) - Vilka konsekvenser får förseningen av Nodra Park?
 • Interpellation av Mia Sköld, Ingela Kandre och Ingemar Hillerström (samtliga MP) - om ekonomiskt eftervåld
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 2022-02-17

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande


Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping