Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 28 mars 2022, klockan 09.00.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

9:00 – 9:30 Information av kommundirektör Anna Thörn om kommunens krisledningsarbete med anledning av kriget i Ukraina.

9:30 – 10:30 Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål

10:30 – 10:50 Kaffepaus

10:50 – 11:10 Information från kommunrevisionen

11:10 – 12:30 Beslutsärenden

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 14.30 – 14.45 Paus

Kl. 14.45 – 16.30 Frågor och Interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Omfördelning av budgetram
 • Tilläggsinventering i Norrköpings kommuns bergrumsanläggning, Ramshäll
 • Justering av Norrköpings kommuns styrmodell
 • Beviljat investeringsbidrag till pågående investeringsprojekt
 • Samgående mellan Östgötamusiken – Scenkonst Öst AB
 • Uppdaterade och sammanslagna riktlinjer och instruktioner inom finansområdet
 • Renovering och ägarförhållanden gällande bergrumsanläggningen, Grävlingen
 • Bordlagd motion av Matthias Olofsson (-) – stoppa hedersrelaterat våld och förtryck
 • Motion av Nicklas Lundström (V) – Våga vittna
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 2022-03-15

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande


Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping