Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den
25 april 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 april 2022, klockan 09.00.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

09:00 – 09:15 Information av kommundirektör Anna Thörn

09:15 – 10:00 Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål

10:00 – 10:20 Kaffepaus

10:20 - 10:40 Fortsättning på muntlig redovisning av övergripande mål

10:40 – 11:00 Information från kommunrevisionen

11:00 – 12:30 Beslutsärenden

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 14.30 – 14.45 Paus

Kl. 14.45 – 16.30 Frågor och Interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Trafikstrategi för Norrköping
 • Riktlinje för Norrköpings kommuns lokala livsmedelsstrategi
 • Motion av Matthias Olofsson, Conny Samoraj och Eva-Marie Johnsen (samtliga -) – Redovisa kostnaderna för kommunens lagstadgade och icke lagstadgade verksamheter
 • Motion av Nicklas Lundström, Mona Olsson, Ricardo Olivares och Mia Matsson (samtliga V) – Inför sluta skjut – metoden i Norrköping
 • Motion av Darko Mamkovic (-) – Avskaffa partistöd
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 2022-04-12

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande


Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping