Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den
30 maj 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 maj 2022, klockan 09.00.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

9:00 – 9:15 Information av kommundirektör Anna Thörn

9:15 – 9:45 Säkerhet inför valet
säkerhetssamordnare Tony Georgson och
kommunpolis Peter Johansson

9:45 - 9:50 Information från kommunrevisionen

9:50 - 10:10 Kaffepaus

10:10 - 11:30 Årsredovisning med debatt
(punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 16:30 Årsredovisning med debatt
(punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

16:30 - 17:00 Kaffepaus

17:00 – 20:00 Beslutsärenden och frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Årsredovisning 2021 för Norrköpings kommun
 • Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland 2021
 • Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Ansvarsfrihet för samordningsförbundet Östra Östergötland år 2021
 • Avgiftsbefrielse för uteserveringar 2022
 • Antagande av detaljplan för Mjölnaren 14 och 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping
 • Revidering av taxa - Avgifter inom LSS-verksamheten
 • Ändring av Taxesystem för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, avgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt avgifter för mat
 • Justering av taxa för bygglov
 • Justering budgetprocess
 • Revidering av samhällsplaneringsnämndens reglemente 2019 – 2022
 • Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo textilservice AB
 • Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
 • Motion av Nicklas Lundström, Ricardo Olivares, Mona Olsson och Annika Kaiser alla (V) – om att ta vara på omsorgskompetensen
 • Motion av Matthias Olofsson, Conny Samoraj och Eva- Marie Johnsen (alla -) – om att utöka det brottsförebyggande arbetet genom Krami
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 2022-05-19

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande


Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping