Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den
20 juni 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 20 juni 2022, klockan 09.00.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

9:00 – 10:00 Information från kommunrevisionen

Revisionsberättelse med revisionsredogörelse

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Budget för kommunrevisionen 2023

10:00 - 10:20 Kaffepaus

10:20 - 11:30 Budget med debatt
(punkt 6 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 15:30 Budget med debatt
(punkt 6 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

15:30 - 16:30 Beslutsärenden och frågor

16:30 - 17:00 Kaffepaus med landgång

17:00 – 20:00 Beslutsärenden och frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2021
 • Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder
 • Budget för kommunrevisionen 2023
 • Driftbudget och investeringsbudget 2023 – 2026 för Norrköpings kommun
 • Program tillhörande detaljplaner för södra Butängen och Johannisborg med närområde i Norrköping
 • Medfinansieringsavtal för Ostlänkens passage genom centrala Norrköping
 • Beslut om utformning av bro till Johannisborgsförbindelsen över Motala ström
 • Detaljplan för fastigheten Svanen 6 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping
 • Investering av nya lokaler för SOS Alarm i Norrköping
 • Hantering av byggnader på Sörsjöns Camping till ny arrendator inom del av fastigheten Rodga 1:5
 • Ändringar och tillägg i riktlinjen för politiska sekreterare
 • Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Norrköpings kommun
 • Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och vissa nämnder 2023
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om ny trädplanteringsplan för Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 2022-06-20

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande

 

Vänligen stanna hemma vid symptom.

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping