Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den
29 augusti 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 29 augusti 2022, klockan 09.00.

Vänligen stanna hemma vid symptom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

09.00 – 09.05 Information från kommunrevisionen

09.05 – 10.00 Beslutsärenden

10.00 – 10.20 Kaffe paus

10.20 – 12.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

14.30– 14.45 Kaffe paus

14.45 – 16.30 Frågor

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Nytt hyresavtal för förskola i kvarteret Hatten 16
 • Revidering av byggnads – och miljöskyddsnämndens reglemente avseende lag om tobaksfria nikotinprodukter
 • Ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna avseende uthyrningsverksamhet på offentlig plats
 • Reviderad taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde 2023
 • Reviderad avfallstaxa 2023 för Norrköpings kommun
 • Utökat verksamhetsområde Björkalund för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet
 • Utökat verksamhetsområde Ljunga för vatten och spillvatten
 • Utökat verksamhetsområde Inre Hamnen HD3 för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet
 • Ändring av reglementen för Norrköpings kommuns nämnder
 • Bordlagd motion av Matthias Olofsson (-) om att stoppa utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck genom ett stödcentrum i Östergötland
 • Motion av Matthias Olofsson, Conny Samoraj och Eva-Marie Johnsen
  (samtliga - ) om införande av en ”Faktakontroll” i Norrköpings kommunfullmäktige
 • Motion av Florian Aranda (SD) – Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) – ett ansvar för hela Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 2022-08-16

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande


Vänligen stanna hemma vid symptom.

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping