Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde den
26 september 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 26 september augusti 2022, klockan 09.00.

Vänligen stanna hemma vid symtom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

09.00 – 09.05 Information från kommunrevisionen

09.05 – 10.00 Beslutsärenden

10.00 – 10.20 Kaffe paus

10.20 – 11.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 16.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden och frågor

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Samverkansavtal avseende etablering av kriminalvårdsanläggning i Norrköpings kommun
 • Omfördelningar av budgetramar 2023 – 2026
 • Riktlinje för suicidprevention i Norrköpings kommun
 • Avslut av investeringsprojekt juni 2022
 • Avveckling av Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB
 • Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Norrköpings kommun
 • Förvärv av aktier i Blåmart Fastighetsutveckling AB
 • Gemensam överförmyndarverksamhet i östra Östergötland
 • Motion av Gunnar Bredin och Per Helgesson (båda M) – Tillåt GMO (genmodifierade organismer) i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner

Norrköping den 2022-09-13

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande


Vänligen stanna hemma vid symtom.

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping