Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde
17 oktober 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 17 oktober 2022 klockan 09:00.

Vänligen stanna hemma vid symptom.

09:00 – 10:00 Praktisk information till ledamöter

10:00 Mötet öppnar

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

10:00 – 11:30 Beslutsärenden

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 14:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

14:30 – 14.50 Kaffepaus

14:50 – 16:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan 16:30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Slutgiltig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 2023
 • Val av kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden 17 oktober 2022 till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde 2026
 • Val av revisorer för mandatperioden till och med den 31 december 2026
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden den 17 oktober 2022 till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde år 2026
 • Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, val av kommunalråd och oppositionsråd för perioden 17 oktober 2022 till dag för nyvalda kommunfullmäktige år 2026, samt val av inträdesordning för kommunstyrelsen
 • Inriktningsdokument för digitalisering
 • Utbetalning av partistöd för 2023 och redovisning av partistöd för 2021
 • Motion av Florian Aranda (SD) om ändring av översiktsplanen för vindkraftsetablering
 • Motion av Mia Sköld, Ingela Kandre och Ingemar Hillerström (alla MP) – Riktlinjer för misstanke om våld i anställdas nära relationer
 • Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 4 oktober 2022

Patrik Palm
ålderspresident

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.


Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping