Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 19 december 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 19 december 2022 klockan 09:00.

Vänligen stanna hemma vid symptom.

8:30 - 9:30
Luciatåg med Hagaskolans musikklass 6C samt avtackning av ledamöter och ersättare

9:30 - 9:50 Kaffepaus med pepparkaka

9:50 - 9:55 Information från kommunrevisionen

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

9:55 - 11:30 Budget med debatt enligt debattregler

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 - 14:00 Fortsatt behandling av budget

14:00 - 14:30 Beslutsärenden

14:30 - 15:00 Kaffepaus med julsmörgås

15:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

OBS! Ingen sluttid vid detta sammanträde.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Kommunrevisionens tilläggsbudget 2023 för dubbla revisionsgrupper
 • Budget 2023 och plan 2024-2026 för Norrköpings kommun
 • Sammanslagning av samhällsplaneringsnämnden och tekniska nämnden
 • Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Norrköpings kommun
 • Ändring av allmänna nämndreglementet
 • Ändring av kommunstyrelsens och samhällsplaneringsnämndens reglemente
 • Kommunfullmäktiges val till nämnder och kommunalförbund för mandatperioden 2023 – 2026
 • Kommunfullmäktiges val till bolagsstyrelser för tiden från och med 1 januari 2023 och till och med ordinarie bolagsstämma 2027
 • Inträdesordning i nämnder och styrelser – ej kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktiges val till övriga styrelser, stiftelser, fonder med mera för mandatperioden 2023 - 2026
 • Ansvar för regionala kulturfrågor
 • Revidering av kommunens dokument för taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
 • Revidering av kommunens dokument för taxa inom tillståndsverksamheten
 • ÅTERREMISS Uppföljning av Norrköpings kommuns avfallsplan 2021
 • ÅTERREMISS Justering av Norrköpings kommuns styrmodell
 • ÅTERREMISS Borgerlig samverkans politiska program för mandatperioden 2023 – 2026
 • Motion av Sophia Jarl, Ingrid Cassel och Gunnar Bredin (alla M) om att utveckla fastigheten Kronan till ett fortsatt konstnav i Norrköping
 • Motion av Gunnar Bredin, Lina Alm och Per Helgesson (alla M) - slopa kravet på ekologisk produktion
 • Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Olle Vikmång (S) om förtroende för kommunalråd
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 6 december 2022

Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping