Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 24 april 2023

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 24 april 2023, klockan 09.00.

Vänligen stanna hemma vid sjukdom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

9.00 - 10:00
Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål

10.00 - 10.20 Kaffepaus

10:20 - 10:30 Information från kommunrevisionen

10.30 - 11.30 Beslutsärenden

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 16.30 Frågor och Interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • ÅTERREMISS - Kommunal tillstyrkan för vindkraftverk vid Klintaberget
 • Uppstart av upplevelsebolag – Upplev Norrköping AB
 • Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 (östra delen) med närområde inom Borg
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och vissa nämnder 2024
 • Arvode till ordförande och vice ordförande i Norrköping Spårvägar AB
 • Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Christian Widlund (C) – krisrutin för efterlevandestöd
 • Interpellation av Alexandra Asp (C) – skolor i ytterområden
 • Interpellation av Hedda Ottesen (MP) och Robert Nordman (MP) - arbete med barnrättsperspektiv.
 • Interpellation av Robert Nordman (MP) - barn och unga som placeras på statens institutionsstyrelse (SiS)
 • Interpellation av Maria Sayeler Behnam (S) - budgeten i skolan
 • Interpellation av Mia Matsson (V) – lovpeng 2023
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping 2023-04-11

Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på play.norrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping