Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde är måndagen 27 februari 2023

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 februari 2023, klockan 09.00.

Vänligen stanna hemma vid symptom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

09.00 – 09.15 Information från digitaliseringsdirektör Anna Drotz om
cybersäkerhetsincidenten

09.15-09.20 Information från kommunrevisionen

09.20– 09.50 Beslutsärenden

09.50-10.10 Kaffepaus

10.10-11.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 16.30 Frågor och Interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Program för Norra Himmelstalund inom Himmelstalund i Norrköping
 • Bolagsordning för Triangeln 15 i Norrköping Fastighets AB
 • Inrättande av utskott för civil beredskap
 • Aktualisering av riktlinje för ökad träbyggnation i Norrköpings kommun
 • Utökat verksamhetsområde - del av Kullerstad 2:3
 • Utökat verksamhetsområde - del av Risängen 2:3
 • Utökat verksamhetsområde - Kullerstads – Åby, område 1
 • Utökat verksamhetsområde – Smedby 6:1
 • Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Nicklas Lundström (V) om att reda ut IT-skandalen
 • Interpellation av Christian Widlund (C) om framtida planer för Hemgården
 • Interpellation av Alexander Winge (S) om att möta en lågkonjunktur
 • Interpellation av Robert Nordman (MP) om SFI (svenska för invandrare) för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet
 • Interpellation av Robert Nordman (MP) om luftkvaliteten i innerstaden
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 2023-02-14

Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.


Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping