Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 30 januari 2023

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 januari 2023 klockan 09:00.

Vänligen stanna hemma vid symptom.

Program

9:00 - 9:15 Information om brand och säkerhet

9:15 - 9:30 Information från kommunrevisionen

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

9:30 - 11:30 Beslutsärenden

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 - 16:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Observera att sammanträdet inte har någon inplanerad fikapaus. Kommunfullmäktige bjuder alltså inte på kaffe denna dag men ni är välkomna att köpa ert eget kaffe.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Tilläggsäskande för Bråvalla byggnad 9
 • ÅTERREMISS – Nämnd- och organisationstillhörighet för kommunens fritidsverksamhet för unga
 • Delårsrapport 2022 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland och Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Robert Nordman (MP) – lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
 • Interpellation av Annette Sjöö (S) om en tråkigare stad
 • Interpellation av Maria Sayeler Behnam (S) om den uteblivna personalfesten
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 17 januari 2023

Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping