Revisorernas uppdrag

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten.

Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin. De förtroendevalda revisorerna får sakkunnigt stöd av revisionskontoret med stadsrevisorn som chef.

Revisorernas uppdrag:

  • Regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, ägardirektiv och reglemente
  • Revision ska utföras på ett oberoende sätt
  • Revisorerna genomför basgranskning, granskning av delårsrapport och årsredovisning och fördjupade granskningar

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt (opartiskt och sakligt) och självständigt granska och pröva den verksamhet som bedrivs av styrelsen, nämnder och beredningar.

Revisorernas uttalande och bedömning finns i revisionsberättelse och granskningsrapport. Det är även en ambition i revisorernas arbete att de olika granskningsinsatserna kan användas av verksamheterna själva, för att åstadkomma effekter i den egna förbättringsprocessen.

Kontakt

Revisionskontoret

Besöksadress
Dalsgatan 14