Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Sverige har också framgångsrikt drivit frågan i EU som nu blir öppnare för insyn än tidigare.

Här beskriver Norrköpings kommun vilka rättigheter du har som kommuninvånare men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige.

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen:

Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter Norrköpings kommun. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har funnits i Sverige sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av eller skapats av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och du har rätt att läsa dem.

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors personliga integritet, till exempel i ärenden som rör socialtjänsten.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det betyder att Norrköpings kommun, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det.

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Sök själv efter handlingar i diariet här.

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev ska det i regel gå på mindre än två dagar för oss att lämna ut handlingen. Om det är ett mycket omfattande material kan det ta något längre tid. Det kan också ta tid om vi ska leta efter en handling, så tänk på att vara noggrann när du beskriver vilken handling du vill ha.

Nej, men de flesta handlingarna kan du läsa på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige i varje kommun bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar Pdf, 630.7 kB.

Kommunen kan lämna ut handlingar via e-post om vi anser att det är lämpligt med hänsyn till bland annat tidsåtgången och säkerheten för informationen. Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det handlar om vad som är en allmän handling samt registrering och arkivering.

Du får vara anonym. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om handlingarna inte är sekretessbelagda.

Du kan klaga. Om du nekas att ta del av en handling ska du enligt lagen få ett skriftligt beslut från den kommunala myndigheten om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Även all din egen kommunikation (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra.

Du kan inte undvika offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping