Kommundirektörens kontor

Kommundirektörens kontor har som uppdrag att ge stöd till kommunens samtliga verksamheter för att främja effektivitet, kvalitet och innovation.

Kommundirektörens kontor rymmer centrala funktioner och samordning inom

  • Ekonomi
  • Upphandling
  • Juridik
  • Kansli
  • HR
  • Trygghet och säkerhet
  • Kommunala bolag

Till kontoret hör också stadsarkivet och överförmyndarenheten.

Kontoret har också som uppgift att utveckla och implementera riktlinjer och standarder som säkerställer en hög och jämn servicenivå över hela kommunen samt säkerställer efterlevnad av lagar, förordningar och interna policys och riktlinjer.

Kommundirektörens kontor arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.

Chef: Karl Öhlander, biträdande kommundirektör

Organisationsschema

Organisationsschema över kommundirektörens kontor med avdelningar och enheter.

Kontakt

Kommundirektörens kontor