Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 28 november

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 28 november 2022 klockan 09:00.

Vänligen stanna hemma vid symptom.

9:00 – 9:30
Information - Jämställdhet i politiken, EU-projektet GEMIS samt kort föredrag av fil. dr. Micael Nilsson

9:30 – 10:00
Val till Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inre foajén

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

10:00 – 11:30 Beslutsärenden

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 14:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

14:30 – 14.50 Kaffepaus

14:50 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan 16:30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Delårsrapport 2022 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
 • Fastställande av skattesats för år 2023
 • Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård
 • Avtal mellan Norrköpings kommun och E.ON för ledningar i mark
 • Avsiktsförklaring för användande av kommunalt veto för vindkraftspark vid Klintaberget
 • Justering av Norrköpings kommuns styrmodell
 • Borgerlig samverkans politiska program för mandatperioden 2023 – 2026
 • Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB
 • Förändring av styrelserepresentanter till bolagskoncernen Norrköping Rådhus AB
 • Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 15 november 2022

Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping