Kränkande behandling och diskriminering

Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektor för förskolan eller skolan.

Vad är kränkande behandling, trakasserier och diskriminering?

Nedsättande kommentarer, öknamn, förlöjligande och utfrysning är exempel på trakasserier och kränkande behandling. Andra exempel är fysiskt våld och skadegörelse.

Diskriminering är när ett barns eller en elevs värdighet kränks genom handlingar som är kopplade till kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna.

Kontakt
Hanna Martinsson
Barnrättsombud