De Geers skola

De Geers skola är en F-3 skola med plats för två klasser per årskurs. Skolan är under uppbyggnad och fullt utbyggd kommer det finnas 8 klasser med totalt 200 elever, med ett fritidshem för eleverna på De Geers skola.

De Geers skola. Foto: Norrköpings kommun

På De Geers skola utgår vi från en helhetssyn på eleven och elevens behov, intressen och tidigare kunskaper. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap genom lek, rörelse och skapande aktiviteter.

Skolans uppbyggnad

I augusti 2023 kommer vår skola kunna ta emot elever från förskoleklass till årskurs 3. Under läsåret 22/23 pågår arbete med att bygga ett nytt kök, bygga om förskolan Berget till klassrum samt anpassa skolgården till vår verksamhet. Planeringen innebär att skolan kommer växa på följande sätt:

Läsåret 2022/2023
Två förskoleklasser (50 elever)
Två årskurs 1 (50 elever)
Två årskurs 2 (50 elever)

Läsåret 2023/2024
Två förskoleklasser (50 elever)
Två åk 1 (50 elever)
Två åk 2 (50 elever)
Två åk 3 (50 elever)

När eleverna ska börja årskurs 4 erbjuds de plats på någon av våra övriga skolor som har årskurserna 4-6.

Förskoleklass

Förskoleklassens syfte är att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är en obligatorisk verksamhet där utbildningens mål finns i Läroplanen.

Leken har en stor betydelse i förskoleklassen. I leken tränas den sociala och språkliga förmågan. Därigenom utvecklar eleven sin kreativitet och nyfikenhet. Skolans utemiljö stimulerar till lek och vi tar vara på skolans närmiljö för att göra nyfikna utflykter.

 • Känna trygghet
 • Känna till skolans likabehandlingsplan och kärnvärderingar
 • Respektera andra människors egenvärde och åsikter
 • Lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra
 • Lära sig turtagning, vänta på sin tur
 • Utveckla tillit till sin egen förmåga
 • Utnyttja sin nyfikenhet och lust att lära
 • Lära känna och utveckla sitt eget sätt att lära
 • Lära sig utforska och undersöka
 • Lära sig arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
 • Ta ansvar för sina handlingar

I svenska vill vi ge eleverna många möjligheter att samtala, skriva och läsa. Varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och stärka sin språkliga förmåga. Fö att nå målen arbetar vi så här:

 • Bornholmsmodellen
 • Berätta/ beskriva med ett begripligt innehåll, kronologisk ordning
 • Rim och ramsor
 • Ordförråd
 • Rörelselekar
 • SoL (språk och lärande)
 • Högläsning varje dag

Inom matematiken vi vill att varje elev utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. För att nå målen arbetar vi med praktisk och konkret matematik genom bland annat:

 • Problemlösning
 • Sortering, klassificering
 • Geometri, symmetri och mönster
 • Begreppsuppfattning, lägesord, rumsuppfattning
 • Räkneord, antal och ordningstal, taluppfattning
 • Tid, almanackan
 • Spel

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass.

Historiska De Geers skola

Skolan är Norrköpings äldsta skola som fortfarande är i bruk. Den byggdes redan 1862 och har en härlig miljö som är värd att bevaras och användas även i en modern tappning. Skolans byggnad är skyddad på olika sätt vilket gör att den med varsam hand kommer att renoveras i de delar det behövs. Det kommer ske under uppbyggnadsskedet och i olika etapper under de första åren.

Ventilation och ytskikt ska fräschas upp, delar av taket ska bytas ut och en köksdel till matsalen ska byggas till.

Exempelbild

Mer om De Geers skola

Beskrivning: En F-3-skola i centrala Norrköping

Årskurser: F-3, Fritidshem

 • Rektor

Marika Andersson
011-15 39 64
Skicka e-post

Skoladministratör
Carina Andersson
072-462 56 18
Skicka epost

Fritidshem
072-465 28 93

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Skolsköterska
Åsa Wilhelmsson
011-15 38 81

Kurator
Petra Johnson
011-15 54 41

Hitta till De Geers skola

Dokument