Resursskolan för elever med autism

Som elev i resursskolan får du individanpassad undervisning i en mindre elevgrupp. Här möter du personal med särskild kompetens för dina behov.

Resursskolan startar höstterminen 2024

Hösten 2024 startar resursskolan för elever med autism som är i behov av stöd. Skolan kommer att finnas på Dalviksgatan 75 med 12 platser i årskurs 6–8 hösten 2024, och det planeras för fler platser under kommande år.

Ansök till resursskolan

Kriterier för ansökan till resursskolan:

  • Eleven har svårigheter i skolan som huvudsakligen förklaras av diagnostiserad autism.
  • Elevens behov av stöd är mer omfattande än vad ordinarie skolverksamhet kan ge.

Ansökan är nu stängd. Ansökningsperioden för läsåret 2024/25 var 15–31 mars.

Om du har frågor kring ansökan kan du ta hjälp av Kontakt Norrköping 011-15 00 00. De kan svara på dina frågor eller hänvisa dig vidare till rätt person.

Mottagningsgruppen bedömer ansökan

Mottagningsgruppen består av flera personer från centrala barn- och elevhälsan och rektorn för resursskolan. De bedömer tillsammans om eleven uppfyller kriterierna för ansökan.

För att göra sin bedömning har mottagningsgruppen underlag som bland annat utredning som visar att eleven har autismdiagnos, pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram. De kan också kontakta vårdnadshavare om det behövs för bedömningen.

Störst behov prioriteras

Antalet platser på resursskolan är begränsade för att verksamhetens utformning ska möta elevernas behov.

Om det finns fler sökande än finns platser så görs ett urval. Elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. Urvalet baseras på följande grunder:

  • Grad av autism
  • Måluppfyllelse
  • Stöd på nuvarande skola
  • Frånvaro

Även elevgruppens sammansättning kan behöva vägas in vid bedömningen av vilka elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.

Svar på ansökan

Så snart mottagningsgruppen är klar med bedömning och urval för placering får du svar på ansökan. Eftersom 2024 är första gången det går att ansöka till resursskolan är det svårt att säga hur lång tid det tar. Informationen på denna sida kan uppdateras.

Lärmiljö, undervisning och pedagogik

Resursskolan har anpassade och tillgängliga lärmiljöer.

Elevgrupperna är små, och personaltätheten är hög. Personalen har särskild kompetens gällande pedagogiska metoder för bemötande och undervisning för elever med autism.

Här anpassas undervisningen efter varje elevs behov och önskemål. Pedagogiken bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumtillstånd.

Eleverna får också möjlighet att utveckla sin sociala förmåga.

Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan.

Samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, är viktigt för att eleven ska få de bästa förutsättningarna till en god skolgång.

Mer om Resursskolan

Beskrivning: För elever med autism som behöver mer omfattande stöd än vad ordinarie skolverksamhet kan ge

Årskurser: 6–8