Skolplikt och skolnärvaro

Elevers närvaro i skolan är av största vikt för elevens möjligheter till fullständig gymnasieutbildning och en tryggare framtid på arbetsmarknaden.

När elever är frånvarande från skolan ska det anmälas via appen Skola24. Om en elev inte är i skolan utan anmälan får eleven ogiltig frånvaro.

Det är viktigt att eleven är närvarande i skolan. Skolfrånvaro och att inte vara på lektioner innebär missad undervisning. Både giltig och ogiltig frånvaro påverkar ditt barns möjligheter att nå utbildningens mål.

Det är också viktigt att det finns bra dialog mellan skolan och hemmet. Skola och hem har samma mål, att ditt barn ska ha en hög närvaro i skolan och nå utbildningens mål.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikten startar höstterminen det år barnet fyller 6 år och upphör när barnet går ut högsta årskursen, men senast när eleven fyller 18 år.

Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Det är en lagstadgad skyldighet som innebär ett ansvar att se till att ditt barn får möjlighet till utbildning och uppfyller sin skolplikt.

För elever i gymnasiet gäller inte skolplikt men de har närvaroplikt och behöver vara i skolan. Det är viktigt att du som vårdnadshavare stöttar ditt barn i deras studier.

Skolan ska sträva för att uppmärksamma elevers frånvaro tidigt och då ta reda på orsaken till frånvaron, för att kunna anpassa, förbättra och utveckla elevens möjligheter till en god skolgång.

Skolan har också ett ansvar att bedriva ett systematiskt närvaroarbete och att följa upp frånvaro regelbundet.

Norrköpings kommun arbetar på flera sätt med att främja och stödja elevers närvaro:

  • Frånvaroregistrering i syfte att tidigt upptäcka oroande frånvaro
  • Lågt gränsvärde för att utreda orsaker till frånvaro
  • Kommungemensamt material för alla skolor vid utredning av orsaker till frånvaro
  • Systematiskt arbete med att skapa tillgänglig lärmiljö för alla elever
  • Samverka med vårdnadshavare
  • Samverka med socialtjänst och barnpsykiatri

Skolan tillsammans med vårdnadshavare behöver agera när en elev har ströfrånvaro, är på skolan men inte på lektion, ofta är sjukanmäld eller borta längre än vad som kan förväntas vid mindre hälsoproblem.

När en elev i förskoleklass, grundskolan, anpassad grundskola uteblir från den obligatoriska verksamheten utan giltigt skäl ska rektor enligt skollagen se till att elevens vårdnadshavare får information om frånvaron samma dag. På gymnasiet uppmärksammas frånvaro och vårdnadshavare till underårig elev informeras samma dag.

Utbildningskontorets rutin för anmälan om utredning av frånvaro till huvudman omfattar grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Rektor är skyldig att anmäla till huvudman när en utredning av frånvaro inleds.

Norrköping är hemkommun för samtliga elever som är folkbokförda i kommunen. Vissa elever går i en fristående skola eller i en skola i annan kommun till exempel angränsande kommuner. Skolhuvudmän ska anmäla till Norrköpings kommun att utredning av frånvaro har startat.

Anmälan till elevens hemkommun Norrköpings kommun

Anmälan hanteras i verksamhetssystemet Prorenta. För att kunna utföra anmälan identifierar du dig via Bank-ID.

Anmälan om utredning av frånvaro från friskola eller annan enskild skolhuvudman till hemkommunen – Norrköpings kommun

Samarbete mellan skola, hälso- och sjukvård, psykiatri och socialtjänst kan vara en förutsättning för att öka skolnärvaron. En form av samverkan är att upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). En SIP ska utgå från elevens behov och situation och syftar till att eleven får adekvata insatser. Centrala barn- och elevhälsan kan tillsammans med rektor efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev initiera en SIP.

Alla barn i skolan (ABIS) är en verksamhet med särskild kompetens i skolfrånvaro. ABIS erbjuder råd och stöd till elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Målet med ABIS insatser är ökad skolnärvaro och ökad måluppfyllelse. Kommunala grundskolor kan erbjudas insatser från ABIS via Centrala barn- och elevhälsan.

Fristående grundskolor kontaktar Alla barn i skolan via abis@norrkoping.se.

Norrköpings kommun arbetar systematiskt både främjande och förebyggande mot hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningskontoret samverkar med externa aktörer och myndigheter på övergripande nivå och i ärenden rörande hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck som kan ta sig i uttryck i barnäktenskap, tvångsäktenskap, vilseledande äktenskapsresor, könsstympning samt uppfostringsresor.

Begreppet saknade barn definieras enligt kommunens riktlinje kring saknade barn:

  • Resa med uppfostringssyfte
  • Resa med risk för barnäktenskap och tvångsäktenskap
  • Resa med risk för könsstympning

Om ett barn 0-18 år saknas enligt definitionen ska skolan bland annat anmäla det till huvudman/hemkommun.

Vårdnadshavare, skolhuvudman och hemkommen har ett gemensamt ansvar för skolpliktens fullgörande.

Elevens hemkommun kan förelägga och vitesförelägga vårdnadshavare som inte medverkar till att eleven fullgör skolplikten. Vitesföreläggandet innebär att vårdnadshavare kan behöva betala en summa pengar om eleven uteblir från en skolpliktig utbildning.

I vissa undantags­fall kan en elev uppfylla skolplikten på annat sätt än i ordinarie skola. För att en ansökan ska beviljas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får i sin ordinarie skola, behovet av insyn i verk­samheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl.

Det är hemkommunen som fattar beslutet oavsett om ditt barn går i en kommunal eller i en fristående skola.

Vid skolgång utomlands följer inte skolpengen med.

Här hämtar du blankett för ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skola i Sverige om eleven är folkbokförd i Sverige. Om du vill att ditt barn ska åka utomlands en längre period (mer än 6 månader) behöver det anmälas.

Om ni åker utomlands under en kortare period och tänker återvända till Sverige kan det i stället handla om att söka om ledighet från skolan via rektor eller ansöka om att fullgöra om skolplikt på annat sätt (länk till e-tjänst om fullgörande av skolplikt på annat sätt).

Om hemkommunen bedömer att eleven varaktigt vistas utomlands omfattas eleven inte av skolplikten. Det innebär att eleven inte kommer ha en skolplacering i Norrköping.

När eleven kommer tillbaka omfattas eleven återigen av skolplikt och en ansökan om skolplacering ska göras. Det är inte säkert att eleven får sin skolplacering på samma skola/åldersgrupp/klass som innan flytt.

Du behöver lämna uppgifter om elevens skola under dennes vistelse utomlands. Hemkommunen har ett ansvar för barnet så länge denne är folkbokförd i landet, även om beslut fattats att eleven inte omfattas av skolplikten. Det innebär att hemkommunen kan komma att kontakta dig regelbundet för att du ska styrka utlandsvistelsen.

Om ditt barn ska flytta utomlands i mer än ett år är du skyldig att anmäla det till Skatteverket.

Hemkommunen kan vara skyldig att anmäla till andra myndigheter vid misstanke om att flytten permanent och elevens fortsatt är folkbokförd i Sverige, men inte får i skolan.

E-tjänsten Flyttanmälan utomlands

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping