Boende för gymnasiestuderande

Du kan ansöka om elevbostad om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola. Vi förmedlar bostäder till elever som studerar på en gymnasieskola i Norrköping, i första hand till de kommunala gymnasierna och Himmelstalundsgymnasiet.

På Hagagymnasiets webbplats finns mer information om elevboendet, rummen och hur du ansöker om ett rum.

Inackorderingstillägg

Gymnasieelever som är folkbokförda i Norrköpings kommun och som går i en kommunal skola i en annan kommun eller som studerar vid regionägd gymnasieskola, kan söka inackorderingstillägg från hemkommunen. Här kan du läsa om inackorderingstillägg, hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Inackorderingstillägg är ett bidrag du kan få om du måste bo på en annan ort under studietiden. Du kan söka inackorderingstillägg från kommunen om du är folkbokförd i Norrköpings kommun och går i en kommunal skola i en annan kommun eller om du studerar vid en regionägd skola.

Det går inte att söka inackorderingstillägg från kommunen när man studerar vid

 • folkhögskola
 • fristående skolor
 • riksinternatskolor
 • utlandsstudier

Om du studerar vid en fristående gymnasieskola kan du söka inackorderingstillägg från CSN.

Inackorderingstillägg - csn.se

 • Du ska vara mottagen i första hand för att inackorderingsbidraget ska beviljas.
 • Det går inte att få inackorderingstillägg och reseersättning samtidigt om du studerar på en kommunal eller regional gymnasieskola.
 • För att inackorderingstillägg ska beviljas behöver du vara borta från hemmet i mer än 11 timmar för att delta i undervisningen på skolan inklusive restid.
 • Skolan måste intyga ditt deltagande i undervisningen. Intygandet ska bifogas till ansökan varje termin. Skolan kan inte intyga att du deltar i undervisning förrän terminen har börjat.
 • Om din adress ändras eller om något annat sker som kan påverka bidraget, ska det anmälas till utbildningskontoret i Norrköpings kommun.
 • Om du avbryter studierna eller om villkoren för inackorderingsbidrag inte längre uppfylls återkrävs bidraget från och med aktuell tidpunkt.
 • Om du studerar en gymnasieutbildning på distans har du rätt till ersättning för de resor inom Sverige som krävs för utbildningen. Du har även rätt till ersättning om du måste övernatta utanför hemmet i anslutning till en resa som krävs för utbildningen. Ersättning kan bara ske vid styrkande av kvitton som bifogas i ansökan. 
 • Vid synnerliga skäl kan man få inackorderingstillägg även när man studerar i hemkommunen. För att få detta inackorderingstillägg gäller att man är borta från hemmet i mer än 11 timmar för att delta i skolans ordinarie arbete inklusive restid. Du som söker inackorderingstillägg i ett sådant fall ska göra en detaljerad beskrivning av hela restiden från hemmet till skolan inklusive sträckor till fots, samt eventuella andra omständigheter under rubriken Övriga upplysningar i anmälan.
 • När du skriver under ansökan försäkrar du att uppgifterna du lämnat är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte blir du som elev eller om eleven är omyndig, förälder eller förmyndare ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsbidrag samt en expeditionskostnad av 300 kronor. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
 • Du kan inte söka inackorderingsbidrag genom kommunen för utlandsstudier. Du kan ansöka om detta hos CSN: Gymnasiestudier utanför Sverige

Ansökan görs på Mina sidor på www.norrkoping.se.

Mina sidor, norrkoping.se

Sista ansökningsdatum för höstterminen är 1 oktober.

Sista ansökningsdatum för vårterminen är 1 mars.

Beviljat inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av basbeloppet. Basbeloppet varierar från år till år. På SCB:s hemsida kan du se aktuellt basbelopp. Höstterminen beräknas till 4 månader och vårterminen till 5 månader.

scb.se


Bidraget utbetalas till uppgivet kontonummer en gång per termin, 15 oktober och 15 mars. Myndig elev kan stå som betalningsmottagare, dock alltid via folkbokföringsadressen.

Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun beslutar om inackorderingsbidrag.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00