Boende för gymnasiestuderande

Du kan ansöka om elevbostad om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola. Vi förmedlar bostäder till elever som studerar på en gymnasieskola i Norrköping, i första hand till de kommunala gymnasierna och Himmelstalundsgymnasiet.

På Hagagymnasiets webbplats finns mer information om elevboendet, rummen och hur du ansöker om ett rum.

Inackorderingstillägg

Gymnasieelever som är folkbokförda i Norrköpings kommun och som går i en kommunal skola i en annan kommun eller som studerar vid regionägd gymnasieskola, kan söka inackorderingstillägg från hemkommunen. Här kan du läsa om inackorderingstillägg, hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Vad är inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg är ett bidrag du kan få om du måste bo på en annan ort under studietiden. Du kan söka inackorderingstillägg från kommunen om du är folkbokförd i Norrköpings kommun och går i en kommunal skola i en annan kommun eller om du studerar vid en regionägd skola.

När kan man inte söka inackorderingstillägg från kommunen?

Det går inte att söka inackorderingstillägg från kommunen när man studerar vid

 • folkhögskola
 • fristående skolor
 • riksinternatskolor
 • utlandsstudier

Om du studerar vid en fristående gymnasieskola kan du söka inackorderingstillägg från CSN.

Inackorderingstillägg - csn.se

Vilka regler gäller för inackorderingstillägg?
 • Du behöver vara mottagen i första hand för att inackorderingsbidraget ska beviljas.
 • Det går inte att få inackorderingstillägg och reseersättning samtidigt.
 • För att inackorderingstillägg ska beviljas behöver du vara borta från hemmet i mer än 11 timmar för att delta i undervisningen på skolan inklusive restid.
 • Skolan måste intyga ditt deltagande i undervisningen. Intygandet ska bifogas till ansökan varje termin. Skolan kan inte intyga att du deltar i undervisning förrän terminen har börjat.
 • Om din adress ändras eller om något annat sker som kan påverka bidraget, ska det anmälas till utbildningskontoret i Norrköpings kommun.
 • Om du avbryter studierna eller om villkoren för inackorderingsbidrag inte längre uppfylls återkrävs bidraget från och med aktuell tidpunkt.
 • Vid synnerliga skäl kan man få inackorderingstillägg även när man studerar i hemkommunen. För att få detta inackorderingstillägg gäller att man är borta från hemmet i mer än 11 timmar för att delta i skolans ordinarie arbete inklusive restid. Du som söker inackorderingstillägg i ett sådant fall ska göra en detaljerad beskrivning av hela restiden från hemmet till skolan inklusive sträckor till fots, samt eventuella andra omständigheter under rubriken Övriga upplysningar i anmälan.
 • När du skriver under ansökan försäkrar du att uppgifterna du lämnat är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte blir du som elev eller om eleven är omyndig, förälder eller förmyndare ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsbidrag samt en expeditionskostnad av 300 kronor.
Hur går ansökan till?

Ansökan görs på Mina sidor på www.norrkoping.se.

Mina sidor, norrkoping.se

Hur stort är bidraget?

Beviljat inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av basbeloppet. Basbeloppet varierar från år till år. På SCB:s hemsida kan du se aktuellt basbelopp. Höstterminen beräknas till 4 månader och vårterminen till 5 månader.

scb.se


Bidraget utbetalas till uppgivet kontonummer en gång per termin, 15 oktober och 15 mars. Myndig elev kan stå som betalningsmottagare, dock alltid via folkbokföringsadressen.

Vem tar beslut om inackorderingstillägg?

Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun beslutar om inackorderingsbidrag.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping