Internationella utbyten i gymnasiet

I Norrköpings kommun finns en övertygelse om att internationella nätverk och utbyten för personal och elever höjer utbildningskvalitén och bidrar till bättre resultat i alla våra verksamheter. Förskolor och skolor har därför möjlighet att delta i internationella projekt, utbyten och aktiviteter. Projekten finansieras genom Erasmus+.

2017 utsågs Norrköpings kommun till Årets Erasmus+ Aktör för ett framgångsrikt och strategiskt arbete med europeiskt utbyte inom utbildning.

Projekt inom gymnasiet

Bråvallagymnasiet erbjuder, tack vare medel från Erasmus+ elever vid Bygg och Anläggning, VVS, Fordonsteknik och El för tre veckors praktik i Frankrike, Tyskland eller Spanien. Under tiden får yrkeslärare möjlighet att jobbskugga europeiska kollegor i syfte för att höja kvalitén på den egna undervisningen.

Bråvallagymnasiet

Elever på Hotell- och turismprogrammet får möjlighet till 2-4 veckors praktik i länderna Italien och Spanien. Den utlandsförlagda yrkespraktiken ger bland annat en fördjupad förståelse av turismbranschen i ett internationellt perspektiv och ökade språkkunskaper.

De Geergymnasiet har även beviljats Atlasmedel för ett partnerskapsutbyte med Kliptown Youth Program - Kliptown (Soweto), utanför Johannesburg samt med skolor i Kiberia/Nariobi, Kenya. Atlasmedel har även beviljats för yrkespraktik på hotell och restauranger i närheten av Silver Lakes, utanför Pretoria.

Hotell och turismprogrammet, De Geergymnasiet

Under 2018 fick Ebersteinska medel för att starta ett samarbete med en skola i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. I projektet kommer skolan att arbeta med att hitta nya, innovativa undervisningsmetoder, öka användandet av digitala verktyg hos lärare och elever och stärka fokuset på hållbarhet och globala perspektiv. Projektet fokuserar på Teknikprogrammet och syftar även till att bidra till ökad måluppfyllelsen i kärnämnena samt öka elevernas motivation, ansvarskännande och därigenom närvaro. Läs mer om projektet Atlas.

Ebersteinska gymnasiet

Hagagymnasiet är delaktig i flera samarbets- och utbytesprojekt bland annat med en skola i Uganda. Projektet kallas för Atlas partnerskap och är en del av Hagagymnasiets Globala profil. Det är ett språkprojekt där Sverige, Frankrike och Tyskland deltar. Hagagymnasiet är även med i flera andra projekt och har mycket på gång:

  • Nordplusprojekt med Danmark och Island
  • Varit på planeringsbesök i Indien för att utarbeta ett samarbets- och utbytesprojekt
  • Haft ett utbytesprojekt med en skola i Japan
  • EU-projekt med resa till Strassbourg
  • Arbetar med att bli en EU-skola
  • Vänortssamarbete med Riga

Hagagymnasiet

Kungsgårdsgymnasiet deltar i ett samarbetsprojekt med Norge, Italien, Spanien och Portugal som heter “Entrepreneurship and Employment in Europe”. Projektet handlar om entreprenörskap och jobb i Europa. Eleverna kommer få möjlighet att resa till partnerskolorna och utvecklas språkligt och kunskapsmässigt.

Kungsgårdgymnasiet är även beviljat medel för att jobbskuggning i syfte att kompetensutveckla personal och stärka den internationella dimensionen på skolan. Projektet vilar på identifierade behov kring att stärka lärares färdigheter och kvalifikationer samt ge nya arbetssätt och verktyg. Österrike, Norge, Portugal, Spanien och Italien.

Kungsgårdsgymnasiet

Second Chance School ingår i det europeiska nätverket E2C-Europe. Det ger eleverna möjligheten att på olika sätt delta i internationella sammanhang, till exempel genom utlandspraktik. Varje år sker ett nätverksmöte dit skolan är inbjuden, "Youth Summit Meeting". Det är ett spännande, händelserikt möte med deltagare från Second Chance Schools i hela Europa.

SCS har även beviljats medel via Erasmus för att under två år skicka elever och lärare på yrkespraktik respektive jobbskuggning till Danmark och Storbritannien.

Second Chance School

Kontakt
Katarina Sperling
Internationell projektsamordnare