Kamerabevakning

Vissa skolor i Norrköpings kommun har kamerabevakning. Syftet med kamerabevakning i skolor är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter och bidra till en trygg skolmiljö. Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller kamerabevakning i skolor.

Norrköpings skolor arbetar aktivt mot våld. Situationer där hot, våld, bränder, stölder eller liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter.

Enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen GDPR får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det. Den rättsliga grunden för kameror i skolan är att alla elever har, enligt skollagen, rätt till en trygg skolmiljö som präglas av studiero. Kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd, till exempel skolgården.

Några skolor har kameror endast inomhus och några har endast utomhus. Vissa skolor har kameror både inomhus och utomhus. 

Det är ytterst få och endast behöriga medarbetare som har tillgång till bildmaterialet.

Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter. En film kan lämnas till Polisen om misstanke om brott finns eller om Polisen begär att få se en film.

Bildmaterialet från inomhuskameror sparas i 7 dagar. Bildmaterial från utomhuskameror sparas i 30 dagar.

Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Du kan vända dig till skolans rektor med dina frågor.

Bestämmelser om rätten till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du har följande rättigheter:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
  Du kan få information om de personuppgifter kommunen registrerar och använder, var de kommer ifrån och vad kommunen använder dem till. Du kan få information om hur länge dina uppgifter lagras och vilka som är mottagare av dina personuppgifter och om kommunen lämnar ut dina personuppgifter till andra. Denna rätt kan dock begränsas av lagstiftning och skyddet av andra personers integritet.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
  Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina personuppgifter raderade, begränsade
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.
 • Få invända mot hur kommunen använder dina personuppgifter
  Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att kommunen begränsar användningen av uppgifterna om dig.

Du är alltid välkommen att kontakta Norrköpings kommun om du har frågor om din rätt till skydd av dina personuppgifter och om hur vi registrerar och använder dina personuppgifter. Du kan också kontakta vårt Dataskyddsombud, e-post dataskyddsombud@norrkoping.se

Du har vidare rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00