Samverkan

Händer som skriver

Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet

Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem (SÖM)

Projektet Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem (SÖM) är ett samverkansprojekt mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun som bygger vidare på två tidigare forskningsprojekt.

Forskningsprojektet har fokus på samverkan mellan lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Syftet med projektet är att genom aktionsforskning studera hur lärare i verksamhetererna talar om, skapar förutsättningar för och implementerar arbete med samverkan kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Språkundervisning i förskolan – stöd för lärande och utveckling

Projektet Språkundervisning i förskolan – stöd för lärande och utveckling är ett forskningsprojekt som handlar om att studera och utveckla språkundervisningen i kommunens förskolor.

Forskningsprojektet pågår under fyra år och bedrivs tillsammans med sex arbetslag vid förskolor i Norrköping. Tillsammans med forskare på LiU kommer pedagogerna titta närmare på den egna verksamheten med fokus på språkundervisning och språkutvecklande aktiviteter, och samtidigt se hur verksamheten kan utvecklas.

Projektet bygger på en långsiktig satsning mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Forskningsprojekt Livsfrågor

Syftet med projektet är att i samarbete med förskollärare öka kunskapen om barns frågor om döden i förskolans vardagliga verksamhet. Deltagande förskola i Norrköping är Kastanjegårdens förskola.

Världen behöver en ny berättelse

Förskolor i Kimstad, Norsholm, Vånga och Skärblacka deltar i ett forskningsprojekt där forskare arbetar praktiknära med medarbetare på förskolorna och undersöka hur de kan arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Projektet har sin utgångspunkt i förskolornas tema – Världen behöver en ny berättelse.

Kontakt
Forsknings- och utvecklingsavdelningen

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping