Skolutveckling

Skolutveckling i Norrköpings kommun utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter en likvärdig förskola och skola där barn och elever lyckas och klarar sina mål.

Vårt mål är en verksamhet av hög kvalitet där barn och elever ges möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som de behöver för framtiden. Alla pedagoger och lärare arbetar för att stödja, utmana och synliggöra varje barn och elevs lärande, göra eleverna delaktiga och ge reellt inflytande. Vi arbetar med ett 1-20 års perspektiv. Det innebär att vi ser på vår verksamhet som en helhet - från första mötet med barnet och dess vårdnadshavare i förskolan till tillfället då eleven lämnar gymnasiet. Alla medarbetare har en lika viktig roll, oavsett var på barnets eller elevens utbildningsresa man tar vid.

Alla Norrköpings förskolor och skolor arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan följer upp verksamheten och analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Kvalitetsarbetet görs systematiskt och kontinuerligt under läsåret. Undervisningen planeras och utvecklas utifrån kvalitetsarbetet. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete göras. Skollagen säger också att all skolutveckling ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet.

Forsknings- och utvecklingsavdelningen (FoU)

I Norrköpings kommun finns Forsknings- och utvecklingsavdelning (FoU) som bidrar till förskole- och skolutvecklingen i kommunen. Avdelningen arbetar för stärkt samsyn av 1-20 årsperspektivet och kvalitetssäkrar enheternas systematiska kvalitetsarbete. Forsknings- och utvecklingsavdelningen finns på utbildningskontoret. Här arbetar utvecklingsstrateger, utvecklingsledare, utvecklingslärare, samordnare, och statistiker. Avdelningen samarbetar med kommunens alla förskolor och skolor, med universitet och andra avdelningar på utbildningskontoret.

Kontakt
Forsknings- och utvecklingsavdelningen

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping