HVB Fyrbylund

Du kan få bo på Fyrbylund när öppenvården inte räcker till för att hjälpa dig, om du är mellan 13-17 år och har en allvarlig psykosocial problematik och samtidigt ett psykiatriskt tillstånd.

Psykosocial problematik kan betyda att du inte kan bo hemma av någon anledning, till exempel på grund av att det finns problem med missbruk eller är mycket konflikter i din familj. Det finns många olika saker som kan göra att det blir ”krångel” i familjer och som påverkar ungdomars mående.

Psykiatriskt tillstånd kallas det om du har en diagnos som till exempel autism, ADHD, ADD, ångestproblematik, självskadebeteende eller trauman. Det kan också vara att du behöver en utredning för att få en diagnos.

Om HVB Fyrbylund

Här får du, och också din familj eller andra nära dig, hjälp med er situation. Om du har det mest jobbigt hemma, i skolan eller på fritiden spelar ingen roll. Vi vill hjälpa dig med alla delar, och med både social och psykiatrisk vård när du bor här.

Vi finns också med när du flyttar härifrån, så att du kan känna dig trygg när du antingen ska få hjälp av öppenvården eller om du inte behöver mer behandling.

Innan du kommer till Fyrbylund

För att du ska få bo på Fyrbylund behöver en socialsekreterare på socialkontoret i din kommun först utreda för att se så det är den bästa lösningen för din situation.

Om det är det beslutar socialsekreteraren om en placering enligt Socialtjänstlagen eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det kallas för biståndsbeslut, och du får flytta in.

Det kan vara bra att förbereda dig inför flytten, både praktiskt och känslomässigt.

 • Vilka saker ska du ta med?
 • Behöver du ta med mediciner?
 • Vad betyder det för dig att bo på Fyrbylund en längre tid?
 • Hur vill du ha kontakt med föräldrar, syskon eller vänner?
 • Hur vill du göra med skolan och fritidsaktiviteter?

Planeringen för din behandling görs tillsammans med dig och dokumenteras i en vårdplan.

Vårdplanen skriver socialsekreteraren, och den beskriver vilken social och psykiatrisk behandling du behöver när du bor på Fyrbylund.

Behandlingen planeras sen av dig tillsammans med vårdnadshavare och andra nära dig, BUP, socialtjänsten och "Mitt Team". På Fyrbylund får du hjälp från både regionen och kommunen samtidigt. Så den behandlingen ni planerar tillsammans skrivs ner i en vårdplan som säger vad du behöver för hjälp från regionen, och en genomförandeplan som säger vilken hjälp du behöver från kommunen.

I genomförandeplanen skriver ni också delmål och mål, så att ni sen kan följa upp hur det går.

I slutet av varje månad skrivs det en sammanfattning om hur behandlingen går som skickas till din socialsekreterare.

Du får också delta i regelbundna möten med personal från Fyrbylund, din socialsekreterare, eventuell skola, anhöriga och andra för att prata om hur det fungerar för dig.

Välkommen till Fyrbylund

När du bor hos oss finns det alltid någon du kan prata med, dygnet runt. Medarbetarna ger dig stöttning om du har det jobbigt, men finns också där för att hitta på utflykter och aktiviteter eller bara umgås med.

Du får också hjälp med vardagliga saker som till exempel väckning på morgonen, hålla ordning och reda, måltider, skola eller att planera och göra annat under dagen.

Alla som bor hos oss får behandlingssamtal med en kurator eller psykolog. Ni lägger gemensamt upp en plan och mål med era samtal.

Att prata med en kurator eller psykolog kan hjälpa dig med det som är jobbigt. Ni kan till exempel prata om jobbiga händelser eller upplevelser eller något som pågår här och nu. Har du en tanke om att du har behov av utredning har du möjlighet att få hjälp med det hos oss av vår psykolog.

Du får vara med och välja själv hur ni ska ha samtalen. Många tycker till exempel att det är lättare att prata om man sitter och åker i en bil eller tar en promenad.

På Fyrbylund vill vi ha en bra stämning bland dem som bor hos oss. Många får väldigt bra stöttning av varandra, men det är också viktigt att du till exempel får vara ifred om du vill det.

Du ska känna dig trygg i hur det funkar här och vilka regler som gäller. Ibland har vi pratstunder tillsammans med alla som bor här, då kan vi till exempel prata om hur det känns just nu, eller om hur vi är mot varandra.

När du bor hos oss så vill vi hjälpa dig och din familj eller andra som är nära dig om ni har det jobbigt.

Det kan gå till på olika sätt beroende på hur er situation ser ut, vad ni har varit med om, och vad ni behöver hjälp med för att få det bättre.

När du har bott här är målet att:

 • du förstår dig själv bättre och vet vad du behöver för att må bra.
 • du tycker att du är värdefull.
 • du har ökad förmåga att göra mer av det du mår bra av.
 • du känner större hopp inför framtiden.
 • dina närmaste förstår dig bättre och vet vad du behöver för att må bra.
 • dina närmaste vet hur de kan stötta dig.

Mer om Fyrbylund

Fyrbylund grundar sig i ett avtal om samverkan mellan Region Östergötland och länets tretton kommuner kring ett hem för vård och boende (HVB). Behandlingshemmet är placerat i Norrköpings kommun, men alla länets kommuner kan nyttja det.

Syftet är att erbjuda ungdomar med särskilda behov samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.

Region Östergötland och Norrköpings kommun delar på huvudmannaskapet.

Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år Pdf, 752.4 kB.

 • Tvärprofessionellt teamarbete ”Mitt team”, bestående av både socialtjänst och psykiatri
 • Systemisk grund – involverande av ungdomens nätverk
 • Intensivt stöd- och behandlingsarbete med hög delaktighet
 • Fungerande skolgång 

Vi eftersträvar att samarbeta med varje ungdoms familj och nätverk med hänsyn till hur olika familjer kan vara och vad ungdomarna och deras familjer kan ha varit med om.

Samtal med anhöriga erbjuds för att ge stöd i situationen familjen befinner sig i, för att öka förståelsen för varandra och för att hitta vägar mot en bättre tillvaro.

Alla ungdomar erbjuds en egen samtalskontakt med antingen kurator eller psykolog. Samtalen utgår från vad ungdomen vill och har behov av. Samtalen kan undersöka svåra händelser och upplevelser, många gånger sådant som händer mellan människor eller det som pågår här-och-nu.

Samtalen genomförs också på ett sätt som anpassas efter varje ungdom, till exempel kan det vara lättare att ta en biltur tillsammans än att sitta i ett rum. Kommer det upp traumatisk information hänvisa till teamet.

Norrköpings kommuns värdegrund

Vårt förhållningssätt utgår från värdeorden respekt, delaktighet och trovärdighet.

 • Genom att lyssna, vara engagerade och visa respekt möter vi varje människa just där hon är.
 • Vi inbjuder till dialog och delaktighet.
 • Vi är professionella i våra olika roller.
 • Vårt sätt att vara och vår yrkeskunskap inger förtroende och vi är ärliga och ansvarsfulla.
Kontakt
HVB Fyrbylund

Relaterat