Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i landet.

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller någon annan som kan anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe. Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig.

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Att vara god man för ensamkommande barn innebär kortfattat att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga.

Kan vara olika

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett mycket brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja.

Lyssna på barnet

Som god man är det viktigt att ger barnet tillfällen att säga sin mening, och att du lyssnar på barnet. Det är inte alltid barnet som har rätt, men genom att lyssna skapar du goda förutsättningar för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. Om du inte lyssnar är det svårt för dig att veta vad som är rätt för barnet.

Vem kan bli god man?

God man för ensamkommande barn ska uppfylla följande krav:

 • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 och 13§§ föräldrabalken)
 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera)
 • behärska god svenska, både skriftligen och muntligen
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter
 • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess.

De konkreta arbetsuppgifterna för god man är att:

 • ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt)
 • biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket
 • biträda vid möten hos det offentliga biträdet
 • söka aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten
 • se till att barnet får komma på en hälsoundersökning
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • delta i utvecklingssamtal i skolan
 • besluta om skolresor
 • förvalta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag
 • kontrollera att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo
  teckna hyreskontrakt, efter TUT/PUT
 • företräda barnet vid köp av varor och tjänster
 • samtycka till placering av barnets boende
 • ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • företräda barnet om det utsätts för brott
 • företräda barnet om det begår brott
 • meddela överförmyndaren om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats
 • redovisa uppdraget till överförmyndaren.

Exempel på vad som inte ingår i uppdraget:

 • Sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, exempelvis att se till att barnet går till skolan och hjälpa till med läxor.
 • Försörja barnet. Det ansvaret har familjehemmet, HVB-hemmet eller stödboendet, eller i sista hand socialsekreteraren.
 • Det är inte tillåtet att sammanblanda gode mannens och barnets ekonomi eller att skuldsätta barnet. Gode mannen får inte heller förskottera barnets utgifter.
 • En god man har inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar inredning, lånade datorer eller dylikt.
 • Skicka pengar till barnets anhöriga. Dagersättning ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar samt täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Barnbidrag och studiebidrag är en ersättning som ska tillfalla den som har den faktiska vårdnaden om barnet. Det är alltså inte den unges pengar. Gode mannen är skyldig att se till att de ersättningar som barnet får, faktiskt användas på ett sådant sätt som angetts.
 • Öppna barnets post. Varken god man, boendepersonal eller familjehemmet har rätt att öppna barnets post. Barnet måste lämna en fullmakt till den som bör vara med vid öppnandet.
 • Skjutsa barnet till och från olika aktiviteter eller besök, till exempel till sjukhus, tandläkare eller olika fritidsaktiviteter.
 • Handla åt barnet, till exempel mat eller kläder.
 • Ingripa vid bråk eller andra konflikter på boendet.
 • Företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det är det offentliga biträdet som fått uppdraget att företräda barnet i asylärendet. Gode mannen bör inte själv agera genom att skicka in skrivelser till eller kontakta migrationsdomstolarna. Gode mannen bör dock ha en nära kontakt med biträdet.
 • Ansöka om barnets föräldrar ska komma till Sverige. Vare sig gode mannen eller barnet har behörighet att företräda föräldrarna.
 • Det är viktigt att känna till att en god man inte är en myndighetsperson. Detta betyder att gode mannen inte representerar någon myndighet utan företräder endast barnet.

God man och sekretess

Att någon utsetts till god man betyder inte att du omfattas av någon tystnadsplikt. Det ligger dock i uppdragets natur att du som god man inte bör föra vidare något som barnet har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada barnet.

Avsaknaden av tystnadsplikt bör inte användas som skäl för att förvägra den gode mannen att ta del av information om barnet eller att vara närvarande vid till exempel förhör. Viss information utgör närmast en förutsättning för att en god man ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Godmanskapet upphör

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet
 • om barnet varaktigt lämnat Sverige
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts
 • det är uppenbart att god man inte behövs
 • när barnet fyller 18 år.

Det är överförmyndaren som beslutar om godmanskapet ska upphöra.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21