För socialtjänst och region

Här kan du som arbetar inom socialtjänsten eller inom vården hitta information om hur du bör gå tillväga om du ser att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare, att en förmyndare inte förvaltar barnets egendom på ett betryggande sätt eller att det finns behov av att förordna en förmyndare eller så kallad medförmyndare.

Information för socialtjänst och region

Här hittar du information om hur du bör gå tillväga om du ser

 • att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare
 • att en förmyndare inte förvaltar barnets egendom på ett betryggande sätt
 • att det finns behov av att förordna en förmyndare eller så kallad medförmyndare.

Tanken är att du som arbetar inom socialtjänsten och vården ska hitta all den information som du behöver för att anmäla ett behov av god man eller förvaltare. Det finns även information om hur du anmäler när en förmyndare missköter sitt uppdrag.

Socialnämndens verksamhet bedrivs huvudsakligen utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bistånd och insatser beviljas den enskilde på begäran och efter behov. Nämnden kan enligt dessa lagar inte vidta några åtgärder eller ge insatser mot den enskildes önskan.

Nämnden kommer emellertid i sina olika verksamheter i kontakt med enskilda som helt eller delvis saknar förutsättningar att företräda sina intressen. Det kan bero på sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning, funktionshinder eller liknande. Dessa personer behöver därför hjälp av en god man eller förvaltare, som bevakar deras rätt, förvaltar deras egendom eller sörjer för deras person.

Nämnden kommer även i kontakt med underåriga vars föräldrar avlidit eller brister i omsorgen om dem i olika avseenden. Det kan också föreligga sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt.

Nämnden har inga befogenheter att företräda den enskilde, men är skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden respektive tingsrätten att den enskilde behöver en förmyndare, god man eller förvaltare.

Bestämmelserna om förmyndare, gode män och förvaltare finns i föräldrabalken.

Anmälningsskyldigheten till överförmyndarnämnden

Socialnämndens anmälningsskyldighet framgår av bestämmelserna Socialtjänstförordningens 5 kap 3 § och LSS 15 § 6 p. Socialnämnden är således skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden om den finner att en god man eller en förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon eller om sådan inte längre behövs.

Om socialnämnden får kännedom om förhållanden som kan vara av betydelse för överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet så ska överförmyndarnämnden underrättas, exempelvis då socialnämnden känner till att en god man försummar sitt uppdrag.

Vidare finns, enligt Socialtjänstförordningens 5 kap 3 § 3 p, skyldighet att anmäla att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt. Se vidare under avsnittet ”Gällande barns egendom”.

Anmälan ska göras till överförmyndaren i den kommun där den enskilde är folkbokförd.

Vad ska en anmälan innehålla?

Det är överförmyndarnämnden som avgör om det föreligger behov av en god man eller förvaltare och i så fall ger in en ansökan till tingsrätten. För sin bedömning behöver överförmyndarnämnden information, det vill säga en utredning om personens sociala situation.

Vidare krävs den enskildes samtycke till att en god man förordnas. Är dennes tillstånd sådant att ett samtycke inte kan ges ska i stället behovet av en god man styrkas genom ett läkarintyg. Anmälan om behov av förvaltare ska styrkas med ett läkarintyg som utvisar att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Socialnämndens utredning ska inte vara mer omfattande än vad som behövs i det enskilda fallet, exempelvis för ett begränsat godmanskap eller ett begränsat förvaltarskap.

Utredningen ska beskriva den enskildes ekonomiska förhållanden. Vidare ska utredningen redovisa bostadssituation, hälsotillstånd, funktionshinder, social situation, släktingar, hur personen fungerar i sin vardag och på vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter. Det ska också framgå vad den enskilde behöver hjälp med.

Socialnämndens anmälningsskyldighet gäller även i de fall det inte går att få den enskildes samtycke eller ett läkarintyg. Utifrån anmälan ansvarar då överförmyndarnämnden för den fortsatta utredningen.

Den enskilde själv eller socialnämnden kan föreslå att en viss person utses till god man eller till förvaltare.

Uppgifter för anmälan
 • Ekonomiska förhållanden
 • Bostadssituation
 • Hälsotillstånd
 • Eventuella funktionshinder
 • Social situation
 • Hur personen fungerar i sin vardag
 • På vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter
 • Vad den enskilde behöver hjälp med genom god man eller förvaltare
 • Information om släktingar
Handlingar till anmälan

Dessa handlingar bör bifogas vid anmälan om god man eller förvaltarskap:

 • Läkarintyg
 • Den hjälpbehövandes skriftliga samtycke om han eller hon förstår vad saken gäller

Checklista inför anmälan

Vid anmälan om behov av god man enligt FB 11:4.

Detta är en checklista som bör användas av personal inom socialtjänsten, boenden och vården. Checklistan innehåller ett antal informationspunkter som såväl berörd personal som huvudmannen bör känna till innan anmälan om behov av god man görs och i samband med att samtycke inhämtas från huvudmannen.

 • Godmanskap är frivilligt och ingen kan därför få en god man mot sin vilja.
 • Godmanskapet ska utövas i samförstånd mellan huvudman och god man.
 • Godmanskapet är generellt en långsiktig lösning.
 • Huvudmannen ska vara medveten om och förstå att han/hon kan komma att behöva betala arvode till den gode mannen beroende av sin inkomst eller förmögenhet.
 • En god man har en administrativ roll och ska således inte själv sköta om och vårda huvudmannen. Däremot ska den gode mannen – i det fall det ingår i hans eller hennes uppdrag – se till att huvudmannen får så bra vård och omsorg som möjligt.
 • En god man ska inte förordnas då huvudmannens behov av hjälp redan fungerar på ett tillfredsställande sätt. En god man ska inte heller förordnas då huvudmannens behov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t.ex. via förmedling eller fullmakt.
 • Huvudmannen eller ovan nämnd personal får gärna inkomma med önskemål om att en specifik person ska förordnas som god man. Överförmyndarnämnden gör dock alltid en självständig lämplighetsprövning om vem som bör förordnas som god man. Huvudmannen bör därför inte bygga upp en förväntansfull relation till en specifik person.

Socialnämnden kan uppdra åt ett utskott eller tjänstemän att göra anmälan till överförmyndarnämnden om behovet av god man eller förvaltare. Uppgiften kan delegeras till tjänsteman.

Det är viktigt att anmälningsskyldigheten blir känd bland personalen i de olika verksamheterna liksom vem som ska göra en sådan anmälan.

Socialnämnden har även skyldighet att göra en framställning eller ansökan till tingsrätten i det fall någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad eller förmynderskap för en underårig. Den uppgiften kan inte delegeras till utskott eller tjänsteman hos nämnden.

Texten är i sin helhet hämtad från SKL cirkulär 2001:32.

Vad gör du om du får en förfrågan från överförmyndarnämnden om att inkomma med uppgifter om en person som är i behov av god man eller förvaltare?

När det kommer en anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare har överförmyndarnämnden en skyldighet att utreda om det finns ett behov eller inte. För att ärendet ska kunna handläggas så smidigt som möjligt ur den som behöver hjälps perspektiv försöker överförmyndarenheten alltid utreda huruvida det finns ett behov av god man innan ansökan skickas vidare till tingsrätten.

Om överförmyndarenheten inte får in uppgifter om att det finns ett behov kan anmälan leda till att den avskrivs. Det är därför mycket viktigt att överförmyndarnämnden får in alla uppgifter som behövs för att dels kunna styrka att det finns behov av en god man eller förvaltare, dels krävs dessa uppgifter för att överförmyndarnämnden ska kunna hitta en lämplig god man/förvaltare för just det specifika ärendet.

Nedan finner du en checklista på hur du bör gå tillväga om du får en förfrågan om uppgifter från överförmyndarnämnden rörande god man eller förvaltare. Du kan du även se hur sekretessen bryts inom socialtjänsten gentemot överförmyndarnämnden.

Checklista för utlämnande av uppgift

Har uppgift

 • Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialtjänsten.
 • Skriv ett yttrande som innehåller de uppgifter som checklistan längst ner på sidan ”Uppgifter för anmälan” innehåller.
 • Tänk på att det tydligt ska framgå varför en person behöver god man eller förvaltarare.
 • Skicka yttrandet till överförmyndarnämnden.

Har inte uppgift

 • Om uppgift om den hjälpbehövande inte finns hos socialtjänsten.
 • Skriv ett yttrande där det framgår att socialtjänsten inte har några uppgifter om den hjälpbehövande.
 • Skicka yttrandet till överförmyndarnämnden.

Uppgifter för anmälan

 • Ekonomiska förhållandena.
 • Bostadssituation.
 • Hälsotillstånd.
 • Eventuella funktionshinder.
 • Social situation.
 • Hur personen fungerar i sin vardag.
 • På vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter.
 • Vad den enskilde behöver hjälp med genom god man.
 • Information om släktingar.

Sekretessen bryts

Anmälningsskyldigheten innebär att sekretessen bryts. Det gäller innehållet i anmälan om behov av en god man eller förvaltare samt när överförmyndarnämnden begär upplysningar från socialnämnden.

Överförmyndarnämnden bestämmer själv vilka uppgifter som behövs från socialtjänsten. Det innebär att socialnämnden är skyldig att lämna ut begärda uppgifter (FB 16 kap.10 § ).

Som exempel kan nämnas det förhållandet att överförmyndarnämnden behöver uppgifter för att ta ställning till beslut om skärpande föreskrifter beträffande en underårigs egendom.

Överförmyndarnämnden har inte en motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot socialnämnden.
Texten är i sin helhet hämtad från SKL cirkulär 2001:32.

Förmyndarskap

Barn under 18 år är underåriga och omyndiga. Ett omyndigt barn saknar som regel rättslig handlingsförmåga. Med rättslig handlingsförmåga menas att själv kunna företa rättshandlingar såsom att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta sin egendom. Däremot har ett barn rättskapacitet, vilket innebär att det kan förvärva rättigheter och skyldigheter, exempelvis äga en fastighet.

Ett omyndigt barn måste således ha en ställföreträdare som kan företräda dess intressen och rätt. De flesta barn har sina föräldrar som ställföreträdare. Föräldrarna ansvarar, såsom vårdnadshavare, för barnets försörjning, omvårdnad och fostran. Som förmyndare ansvarar de för förvaltning av barnets tillgångar och angelägenheter som rör tillgångarna och företräder också barnet rättsligt.

Föräldrars förvaltning

Lagstiftningen utgår från att de flesta föräldrar förvaltar sitt barns tillgångar på ett betryggande sätt. Den grundläggande regeln är därför att föräldrars förvaltning av sitt barns tillgångar inte behöver kontrolleras så länge de understiger ett värde motsvarande åtta prisbasbelopp. I praktiken kommer tillsynen därför att koncentreras på föräldrars förvaltning där barnet har egna tillgångar till ett högre värde eller om barnet helt eller delvis äger en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Detsamma gäller om det som villkor i testamente eller gåvobrev anges att den egendom barnet erhåller ska stå under överförmyndarnämndens kontroll.

Erfarenheten har visat att en liten grupp föräldrar inte förvaltar barnets tillgångar på ett betryggande sätt eller att deras levnadsförhållanden är sådana att det kan misstänkas att de inte förvaltar tillgångarna på ett betryggande sätt. Överförmyndarnämnden har då både rätt och skyldighet att ingripa i föräldrarnas fria förvaltning genom beslut om skärpande föreskrifter. Ett sådant beslut innebär att barnets tillgångar spärras (FB 13 kap 19 §).

Beslut om skärpande föreskrifter såsom spärr av bankkonton kan fattas även om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp.

Socialtjänstförordningen

I socialtjänstförordningen stadgas det att socialnämnden ska anmäla till överförmyndarnämnden om den finner att förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.

Om du som arbetar inom socialtjänsten ser att en förmyndare, förälder eller särskilt förordnad förmyndare inte sköter sitt barns egendom på ett bra sätt eller misstänker att förmyndaren kommer missbruka pengar som barnet kommer att få framöver ska du anmäla det till överförmyndarnämnden.

Anmälan bör omfatta:

 • vem förmyndaren/förmyndarna är
 • barnets namn och personnummer
 • på vilket sätt förmyndarna missbrukar barnets egendom
 • övrigt för ärendet relevanta uppgifter.

Tänk på att överförmyndarnämnden kommunicerar skrivelsen som du lämnar in till förmyndaren/förmyndarna.