God man

Översikt - Steg 1 av 9

1. God man i korthet

Godmanskap anordnas genom beslut i tingsrätten. Godmanskap är en frivillig stödinsats som kräver samtycke från den hjälpbehövande (huvudmannen). Saknar den hjälpbehövande förmågan att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv utföra rättshandlingar, inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En god man utför sitt uppdrag som privatperson och är inte knuten till något företag eller myndighet i utövandet av sitt uppdrag. En god man är inte anställd av kommunen eller av överförmyndarnämnden utan arbetar frivilligt på sin egen tid.

En god man kan ses som ett biträde för huvudmannen - en representant och samordnare av tjänster, snarare än en praktisk utförare av tjänster.

För detta uppdrag har en god man rätt till årligt arvode. Huvudmannen får själv betala arvodet om denne har inkomster eller tillgångar som tillåter det.

Gode män har skyldighet att redovisa sitt uppdrag till överförmyndarenheten varje år.

Vad gör en god man?

En god mans uppdrag kan variera beroende av huvudmannens situation. En god man kan exempelvis hjälpa till med ansökningar till myndigheter, försäljning/byte av bostad eller att se till att räkningar blir betalda. En god mans främsta uppgift är att samordna insatser och se till att dessa blir utförda. Däremot insatser som städning, inköp av matvaror eller promenader är inte uppgifter som ingår i uppdraget som god man.

Godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man får inte utföra handlingar som huvudmannen inte har gett sitt samtycke till. När det gäller vardagsbestyr som exempelvis betala räkningar behöver den gode mannen inte fråga den hjälpbehövande om ett särskilt samtycke. Om den hjälpbehövande själv inte kan uttrycka sin vilja kan det i vissa fall vara lämpligt att den gode mannen först diskuterar frågor som uppkommer med anhöriga. Den gode mannen har dock i slutändan bara skyldigheter gentemot huvudmannen.

Vem kan få en god man?

Personer som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte klarar att tillvarata sina intressen, och inte kan få hjälp på annat sätt, kan få hjälp av en god man.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21