God man

Översikt - Steg 4 av 9

4. Godmanskapets tre delar

Godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan bestå av tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Vad en god man ska göra inom ramen för sitt uppdrag är beroende av förhållandena i det enskilda fallet. En allmän riktlinje är att den gode mannen omsorgsfullt ska fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Viktigt är också att ställföreträdaren främst har en biträdande roll och alltså inte själv ska utföra någon omvårdnad eller liknande. Här nedan ges några exempel på olika handlingar som hör till respektive omfattning.

Bevaka rätt

Uppdraget att bevaka rätt kan bestå av två delar.

1. Att i samband med en speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen. Till exempel:

 • bevaka rätt i dödsbo
 • ingå avtal å huvudmannens vägnar
 • företräda huvudmannen vid uppsägning av hyreskontrakt eller försäljning av bostad
 • bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner eller liknande med fordringsägare
 • bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden.

2. Att bevaka rätt gentemot myndigheter på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas, till exempel:

göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om exempelvis kontaktperson eller ledsagarservice
ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag
ansöka om skuldsanering
överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga.

Förvalta egendom

Uppdraget innebär att förvalta all egendom som tillhör huvudmannen.

 • Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, att använda pension och bidrag på rätt sätt det vill säga betala räkningar och lämna/överföra fickpengar. Det kan även ingå i uppdraget att förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter och se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.
 • Gode mannens främsta uppgift är att se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och att huvudmannen har den levnadsstandard som storleken av dennes tillgångar och dennes livssituation medger.
 • Gode mannen ska ha tillgång till ett konto där huvudmannens inkomster och utgifter hanteras. Huvudmannens övriga konton ska spärras för den gode mannen, med så kallad överförmyndarspärr. Det bör dock observeras att huvudmannen själv alltid har rätt att ta ut pengar från alla sina konton när det gäller godmanskap.

Sörja för person

När gode mannen sörjer för huvudmannens person innebär detta att bevaka huvudmannens personliga intressen.

 • Att vara en länk mellan huvudmannen och dennes sociala omgivning.
 • Genom regelbundna besök hos huvudmannen (minst en gång/månad) och kontakter med till exempel vård- och boendepersonal se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.
 • Ta initiativ till att huvudmannen till exempel får kontaktperson eller att besöksverksamhet anordnas.
 • I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning med mera och ta de initiativ som är lämpliga.
 • Hjälpa huvudmannen att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.
Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00