Redovisning

Som god man och förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller även under vissa förutsättningar förmyndare.

Kort om redovisning

Som god man och förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller även under vissa förutsättningar förmyndare.

Överförmyndarnämnden har gett överförmyndarenheten i uppdrag att granska de inlämnade årsräkningarna och förteckningarna. Denna granskning pågår kontinuerligt under året. I samband med granskningen fastställs även eventuella arvoden.

Vite

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är vanligen 5 000 kr.

Har du problem med blanketten?

Har du problem med summeringen på blanketten? Prova följande:

 • Se till att du har den senaste versionen av blanketten nerladdad
 • Kontrollera så att du har senaste versionen av Adobe Reader uppdaterad
 • Efter att du har fyllt i ett belopp i blanketten, flytta dig ur rutan genom att klicka i en annan ruta eller tryck på tabbtangenten. Om du trycker på enter får du också fram summeringen.

Här hittar du blanketten Redogörelse och redovisning i vuxenärenden

Förteckning ska lämnas av de gode män eller förvaltare som erhåller ett nytt uppdrag, det vill säga ett uppdrag där det omedelbart före inte finns någon annan god man eller förvaltare förordnad.

Förteckningen ska lämnas till överförmyndarnämnden senast 2 månader efter det att tingsrätten beslutat i frågan om godmanskap/förvaltarskap.

I förteckningen ska den gode mannen ange de tillgångar och skulder som huvudmannen hade per förordnandedagen. Med förordnandedag avses den dag då tingsrätten fattade beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Tillgångarnas värde ska styrkas med underlag som exempelvis saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis avseende fastighet. Observera att underlagen ska styrka värdet per förordnandedagen. Underlagen ska bifogas till förteckningen när den sedan lämnas in till överförmyndarenheten.

Förutom tillgångarna ska eventuella skulder även anges i förteckningen. I början kan det vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens eventuella skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de skulder man har kännedom om och om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera dessa genom att lämna in en s.k. tilläggsförteckning.

Viktigt att tänka på när du upprättar en förteckning

 • Banktillgodohavanden ska anges per förordnandedagen och eventuell upplupen ränta ska inte tas med. Eventuell ränta sätts i på kontot vid årsskiftet och blir då en inkomst.
 • Skulder i form av ”hushållsskulder” tas inte med i förteckningen. Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.
 • Samtliga tillgångar och skulder ska styrkas med underlag.
 • Glöm inte att skriva under blanketten.
 • Kontrollera att alla konton, förutom det konto som du disponerar, är försedda med överförmyndarspärr. Detta gäller även värdepapper. Bevis på att överförmyndarspärrar finns ska bifogas förteckningen.

Alla ställföreträdare som är redovisningsskyldiga ska inkomma med en årsredovisning till överförmyndarnämnden senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsredovisningen ska ställföreträdaren redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsredovisningen ska ställföreträdaren även bifoga underlag (finns beskrivet på sidan 4 av redovisningsblanketten) som bekräftar det som angivits i årsredovisningen.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsredovisning

 • Glöm inte att skriva under årsredovisningen och redogörelsen.
 • Kontrollera att alla underlagen är med.
 • Kontrollera att redovisningen är i balans
 • Kontrollera att alla konton, förutom det konto som ställföreträdaren disponerar, är försedda med överförmyndarspärr. Detta gäller även värdepapper.

När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du lämna en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens medel. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsredovisningen.

Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning

 • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godmanskapet/förvaltarskapet upphörde. Övriga underlag som ska bifogas finns beskrivet på sidan 4 av redovisnings-blanketten.
 • Glöm inte att skriva under årsredovisningen och redogörelsen.
 • Kontrollera att redovisningen är i balans.
 • Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarenheten skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
 • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller företa andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

En god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsredovisning och sluträkning) inkomma med en redogörelse över huvudmannens situation och vilka åtgärder gode mannen eller förvaltaren har vidtagit i det aktuella uppdraget. Detta görs i en årsredogörelse eller om uppdraget upphört i en slutredogörelse. Redogörelsen lämnas in tillsammans med årsredovisningen respektive sluträkningen.

Det är även i redogörelsen som den gode mannen eller förvaltaren anger om han/hon önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning för uppdraget.

Överförmyndarenhetens granskning av gode män, förvaltare och förmyndares redovisningar styrs i huvudsak av regler i Föräldrabalken. Där står bland annat att överförmyndarnämnden ska granska dessa ställföreträdares "verksamhet" genom att titta i de handlingar och uppgifter som lämnas av ställföreträdaren. De handlingar som lämnas är i första hand förteckningar, årsredovisningar och sluträkningar, men kan egentligen vara vilka handlingar (och uppgifter) som helst som lämnas av ställföreträdaren.

Överförmyndarenheten granskar föregående års årsredovisningar under hela året men prioriterar årsredovisningar där huvudmannen själv ska betala arvodet och där kompletta underlag har skickats med. Detta för att huvud-mannen ska kunna dela upp fakturan under året i de fall han eller hon inte har möjlighet att betala på en gång.

Överförmyndarenheten kan även med anledning av sitt tillsynsuppdrag besluta om fördjupad granskning. Detta kan innebära att vissa sakfrågor granskas särskilt olika år.

Vår tillsyn kan även innebära att vi kontaktar personal vid boenden, andra myndighetsföreträdare eller andra för att kontrollera om de inlämnade uppgifterna är korrekta.

Vid granskning av en redovisning ska överförmyndarnämnden "göra anteckning" om verkställd granskning på redovisningshandlingarna (på förteckning, årsredovisning och sluträkning). Om överförmyndarnämnden vid granskningen, eller annars, hittar någon anledning att rikta anmärkning mot ställföreträdarens förvaltning, ska ställföreträdaren ges möjlighet att yttra sig.

Begäran om komplettering och anmärkning

Som ställföreträdare får man i dessa fall ett brev från överförmyndarenheten där problemen eller bristerna beskrivs. Det kan då till exempel handla om att det finns en differens vid jämförelse mellan olika poster i redovisningen eller att vissa av huvudmannens utgifter inte styrkts då underlag saknas. Det kan även handla om att det av redovisningen framgår att ställföreträdaren gjort en åtgärd för huvudmannens räkning som kräver samtycke från överförmyndarnämnden, men där sådant samtycke inte finns eller att ställföreträdaren utan förståeliga skäl personligen håller en kontantkassa för huvudmannens räkning.

Om ställföreträdaren får detta brev förutsätts denne förklara problemet samt inkomma med de kompletteringar som efterfrågas. Om ställföreträdaren inte hör av sig, alternativt att den förklaring som ges inte löser problemet eller att svar på annat sätt inte är tillfredsställande, gör överförmyndarnämnden en "anteckning om anmärkning" på den granskade handlingen.

Brev om anmärkning och prövning om ytterligare åtgärd

En "anteckning om anmärkning" sker normalt på så sätt att överförmyndarnämnden gör en anteckning eller markering i redovisningen samt skickar ett brev till ställföreträdaren om att svaret inte varit tillfredsställande eller rent av att svar inte har inkommit. I samband med att överförmyndarnämnden "antecknar en anmärkning" ska överförmyndarnämnden även pröva om något beslut ska fattas på grund av anmärkningsanteckningen.

I föräldrabalken anges att ett sådant beslut kan vara att mer ingripande bestämmelser enligt 13 eller 14 kapitlet ska gälla eller, vilket kanske är den mest förekommande åtgärden, att ställföreträdaren ska entledigas från uppdraget. Normalt sett gäller dock de flesta anteckningarna om anmärkning inte sådana saker som ger skäl till att ställföreträdaren entledigas utan kan till exempel handla om missförstånd, bristande kunskap hos ställföreträdaren eller liknande.

Utgången av den sistnämnda prövningen, det vill säga om ställföreträdaren behöver entledigas eller liknande, anges i det brev som skickas till ställföreträdaren.

En anmärkning är en notering, inte ett beslut

En anteckning om anmärkning i en redovisning upplevs i en del fall som upprörande för en ställföreträdare även om det kanske inte rör något betydande fel eller brist. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att överförmyndarnämnden är skyldig att anteckna en anmärkning om det framkommer problem eller brister, större eller mindre, i samband med granskningen samt att själva anteckningen om anmärkningen i sig inte är ett beslut utan endast en form av "notering" i samband med granskningen.

En anteckning om anmärkning är därför inte heller möjlig att överklaga. För det fall anmärkningen däremot leder till ett ingripande beslut enligt 13 eller 14 kapitlet eller ett beslut om entledigande är ett sådant beslut självklart möjligt att överklaga av ställföreträdaren.

En anteckning om anmärkning ger i sig inte heller någon särskild så kallad rättsverkan eftersom det är den efterkommande prövningen som är den mest viktiga (om ställföreträdaren bör entledigas eller ej). I föräldrabalken står dock att en anteckning om anmärkning angående en brist som kan medföra skadeståndsskyldighet för ställföreträdaren, ger ställföreträdaren rätt att "väcka talan mot den enskilde (huvudmannen) om frihet från skadeståndsskyldighet". Det vill säga rätt att inleda en process i domstol om att fastställa att någon skadeståndsskyldighet inte föreligger.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21