Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning.

Vad är ekonomiskt bistånd
 • Ekonomiskt bistånd är till för att hjälpa dig som har tillfälliga ekonomiska problem.
 • Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. Det innebär att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda innan ekonomiskt bistånd eventuellt kan beviljas.
 • Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst utan baseras på att du också gör vad du kan för att nå egen försörjning under tiden du får ekonomiskt bistånd.
 • Ekonomiskt bistånd bedöms månadsvis och du ansöker om ekonomiskt bistånd för en månad i taget.
 • Varje ansökan om ekonomiskt bistånd bedöms utifrån hur din situation ser ut just då.
Vad kan du få hjälp med

Vårt uppdrag är att du ska nå egen försörjning. Ofta innebär det att vi tillsammans med dig behöver samarbeta med flera parter för att nå målet. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Regionen.

Planering mot egen försörjning

I vår verksamhet finns både socialsekreterare, arbetskonsulenter och studie- och yrkesvägledare för att stödja och hjälpa dig mot egen försörjning. Tillsammans med dig gör vi en planering för hur du ska bli självförsörjande. Det krävs av dig att aktivt delta i planeringen för att kunna få ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel ställas krav på att du ska delta i anvisad insats.

Stöd för att komma vidare

Vi har en arbetsmarknadsenhet som har arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Norrköpings kommun. Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller en anställning med stöd i den kommunala verksamheten.

Förbered dig med dokument och e-legitimation

För att kunna ansöka vi vår e-tjänst behöver du en e-legitimation.

Här följer en lista över de underlag du behöver bifoga din ansökan 

 • inkomstspecifikation för de senaste tre månaderna för dig och den du söker tillsammans med
 • Aktuell hyresavi
 • Kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna.
 • Underlag/fakturor för de kostnader du/ni söker bistånd för.
 • Beslut om andra inkomster som du har, till exempel bostadsbidrag.
 • Slutskattebesked
 • Inkomstdeklaration
 • Ekonomisk översikt från de bank/er där du/ni är kunder.
 • Kontoutdrag för de tre senaste månaderna fram till dagens datum, från alla bankkonton.
 • Om det finns ungdomar i ditt hushåll ska deras inkomster redovisas. Till exempel CSN och underhållsstöd.
 • Kopia på din Id-handling, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök.
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.
 • Om du är arbetslös ska du bifoga din planering med Arbetsförmedlingen och vilka arbeten du sökt.
 • Om du är sjuk ska du bifoga ett aktuellt sjukintyg eller medicinskt underlag.
 • Om du har ett arbete ska du bifoga anställningsbevis
 • Om du har slutat ditt arbete ska du bifoga arbetsgivarintyg
Dina skyldigheter när du ansöker

Här följer information om vilka skyldigheter du har i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd. Om du har frågor är det ditt ansvar att kontakta oss.

Lämna korrekta uppgifter:

 • Alla de uppgifter du lämnar in till oss måste vara korrekta och sanna.
 • Om din situation förändras ska du kontakta oss och berätta om det. Det kan till exempel vara att du får större eller fler inkomster än vad du räknat med, att din familjesammansättning ändras eller annat som berör din ekonomi, familje- eller boendesituation.
 • När du signerarar ansökan tar du ansvar för att alla uppgifter i ansökan är korrekta och sanna, även om någon hjälpt dig att fylla i ansökan.
 • Du kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som betalats ut till dig på felaktiga uppgifter.
 • Om du medvetet eller genom grovt slarv lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter eller manipulerade uppgifter, riskerar du att polisanmälas för misstänkt bidragsbrott.

Redovisa din ekonomi

 • Du ska vid din första ansökan till oss redovisa vilka konton du, dina eventuella barn och ungdomar har, hos alla banker ni är kund hos, i och utanför Sverige.
 • Alla pengar som hushållet får på bankkonto och eller kontanter ska redovisas med ansökan. Det gäller både vuxna, barn och ungdomars pengar.
 • Du ska redovisa eventuella krediter, lån, och om du har lån hos pantbank.
 • Ekonomiska tillgångar som sparade pengar, fonder, aktier, ägande av en fastighet, fordon och företag påverkar rätten till bistånd.

Söka ersättningar

 • Du ska söka de ersättningar från andra myndigheter som du kan ha rätt till. Det kan till exempel vara bostadsbidrag, aktivitetsstöd, a-kassa eller föräldrapenning.

Redovisa hur du bor

 • Du ska vara folkbokförd på den adress där du sover och spenderar mest tid.
 • I ansökan om ekonomiskt bistånd ska uppge antal personer som också bor och eller är folkbokförda på samma adress.
 • Om du ansöker om pengar till en boendekostnad, ska ditt boendekontrakt ska vara giltigt. Du kan läsa mer om Norrköpings kommuns riktlinjer godtagbar boendekostnad här: Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Norrköpings kommun

Vistas mest i Norrköpings kommun

 • För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du vistas i Norrköpings kommun merparten av månaden du söker bistånd för.
 • Om du vill göra längre besök i annan kommun i Sverige eller en resa till utlandet kontakta din handläggare för information om hur det kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd.

Följ din planering

 • Varje person som får ekonomiskt bistånd har en planering som ska hjälpa personen att nå egen försörjning.
 • Din planering görs i samband med din första ansökan till oss, eller efter annan överenskommelse med din handläggare.
 • Att följa sin planering är ett krav för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Din planering ser du i e-tjänsten i samband med beslut om ekonomiskt bistånd.

Vad händer när du lämnat in en ansökan?

När du skickat in en ansökan om ekonomiskt bistånd så gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen.

Biståndet ska räcka till rimliga kostnader för:

 • mat
 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hemförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och tv-avgift

Se bidragsfördelningen för riksnormen


Om du har behov kan du även få hjälp med:

 • mediciner och läkarvård enligt recept och högkostnadskort
 • tandvård
 • hemutrustning
 • spädbarnsutrustning
 • glasögon
 • barnomsorg- och hemtjänstavgifter

Beräkna om du kan få ekonomiskt bistånd på socialstyrelsen.se

Om du fått avslag på din ansökan och vill överklaga den

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det och skicka din överklagan till oss. Det gäller alla beslut som har fattats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Jag har fått avslag på hela min ansökan

Om du har fått ett helt avslag på din ansökan bedöms du inte ha rätt att få ekonomiskt bistånd för den månaden du ansökt om. Om du tycker att belsutet är felaktigt kan du lämna in en skriftlig överklagan till oss.

Jag har fått avslag på delar av det jag ansökt om

 • Om du har fått avslag på din ansökan bedöms du inte ha rätt att få ekonomiskt bistånd för den kostnaden du ansökt om.

 • Om du fått avslag på grund av att det saknats uppgifter kan du lämna in de uppgifter som saknats, för att få det prövat om en ändring kan göras av ditt beslut.

 • Du kan också lämna in en överklagan där du beskriver vilken del av beslutet som du anser är felaktig och varför.

Hur överklagar jag ett beslut?

 • Överklagan ska lämnas in senast tjugoen dagar från det att du tog del av beslutet
 • I överklagan ska du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.
 • Med överklagan ska du skicka med underlag om du har något skriftligt som styrker din överklagan.
 • Du kan kontakta oss om du vill ha hjälp med överklagan.

Jag har skickat in en överklagan- vad händer nu?

 • Oavsett om beslutet ändras eller inte skickas din överklagan till Förvaltningsrätten enligt förvaltningslagen.

 • När du skickat in överklagan till oss tittar vi på om överklagan inkommit i tid, och om det finns skäl att ändra beslutet som du har överklagat.

 • Om vi bedömer att ditt beslut ska ändras utifrån din överklagan kommer vi ändra ditt beslut.

 • Vi skickar då ut ett nytt beslut till dig med ändringen och betalar ut pengarna till ditt bankkonto.

 • Om vi inte bedömer att ditt beslut ska ändras är det Förvaltningsrätten som prövar om ditt beslut ska ändras eller inte.

 • Förvaltningsrätten skickar information till dig om deras beslut. Information hur processen går till finns på Förvaltningsrättens websida: domstol.se

Förvaltningsrätten har fattat beslut- vad händer nu?

 • Om Förvaltningsrätten bedömer att du ska få pengar är det vårt uppdrag att betala ut till dig.

 • Om Förvaltningsrätten inte bedömer att du ska få pengar, kan du överklaga deras dom till Kammarrätten. Kammarrätten bedömer sedan om de kommer att pröva din överklagan eller inte.

 • Om Kammarrätten inte prövar din överklagan är det Förvaltningsrättens dom som gäller.

 • Om vi som myndighet inte accepterar Förvaltningsrättens dom kan vi också överklaga till Kammarrätten. Kammarrätten bestämmer sedan om de kommer att pröva vår överklagan eller inte.

 • Om Kammarrätten inte prövar vår överklagan är det Förvaltningsrättens dom som gäller.
Frågor och svar om ekonomiskt bistånds e-tjänst
 • Hur ansöker jag via e-tjänsten?

För att använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till en dator, mobiltelefon eller surfplatta samt e-legitimation, som till exempel ett Bank-ID.

 1. 1. Använd din dator, läsplatta eller mobil.
 2. 2. Gå in på Mina sidor
 3. 3. Logga in med bank-ID och fyll i ansökan

 4. Vem kontaktar jag om jag har frågor om min ansökan?
  Om du har frågor om din ansökan kan du ta kontakt med Kontaktcenter eller din handläggare på ekonomiskt bistånd.
 • Telefonnummer till Kontaktcenter: 011- 15 00 00
 • Uppgifter till din handläggare hittar du i e-tjänsten.
 • När får jag reda på nästa utbetalning?
  När beslutet är taget om en eventuell utbetalning kommer du få ett meddelande via sms eller mejl. Sedan kan du logga in i e-tjänsten och läsa om ditt beslut.

 • Kan jag lämna in fakturor efter att ansökan är inskickad?
  Nej, du kan inte ladda upp fakturor efter att ansökan är inskickad. Om du undrar något om en sen faktura tar du kontakt med din handläggare för mer information.

 • Hur skickar jag in underlag? Kan man logga in på telefonen och ladda upp direkt via mobilen?
  Ja, du kan ladda upp dina underlag direkt via mobilen genom att fota av och ladda upp direkt i e-tjänsten.

 • Kan jag lämna in mina underlag på annat sätt än i e-tjänsten?
  Om du ansöker via e-tjänsten ska du lämna in dina underlag via vår
 • e-tjänst. Om du ansöker via blankett lämnar du in dina underlag i receptionen, eller brevlådan utanför, på Tegelängsgatan 19 A.

 • Jag missade att skicka in ett underlag. Hur gör jag för att komplettera min ansökan när jag redan skickat in den?
  Det går inte att ladda upp dokument i efterhand när du väl skickat in din ansökan. Ta kontakt med din handläggare för mer information.

 • Kan man ta en printscreen på sina handlingar och skicka in?
  Ja, det kan du göra. Dock tillåter inte alla banker att ta en printscreen i sin app så det kan variera mellan banker.


 • När kan jag söka för nästa period?
  Den 10:e varje månad.

 • Det står att jag fått en komplettering, hur skickar jag in den?

 • 1. Logga in i e-tjänsten
  2. Skicka in dina kompletteringar genom att till exempel fota med din mobiltelefon och ladda upp direkt i e-tjänsten.

 • Jag har inte fått utbetalt allt jag sökt för. Var kan jag hitta information om beslutet?
  I e-tjänsten kan du läsa ditt beslut och bedömningen för beslut. När du har fått ett beslut får du ett meddelande om detta.

Här hittar du information om ditt beslut:

1. Logga in i e-tjänsten
2. Klicka på Ekonomiskt bistånd under Senaste händelser

 • Måste jag ansöka via e-tjänsten?

Nej, det måste du inte. E-tjänsten finns till för att underlätta ansökningsprocessen för dig. Du kan ansöka när som helst på dygnet och följa ditt ärende direkt via din dator, läsplatta eller mobil.

Kontakt
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 19 A

Postadress
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret Ekonomiskt bistånd
601 81 Norrköping

Besökstider:
Måndag - torsdag: 10.00-16.00 Fredag: 10.00-15.30. Röd dag: Stängt. Dag innan röd dag: 10.00-14.00

Telefontider:
Måndag - fredag: 08:00-16:00