Stöd till döva och personer med syn- eller hörselnedsättning

Dövteamet är till för dig som är över 18 år, döv och teckenspråkig. Vi ger också råd och stöd till dig som är anhörig eller i arbetet kommer i kontakt med döva.

Dövteamet

Dövteamet erbjuder bland annat:

 • Stöd i kontakter med myndigheter och andra organisationer.
 • Samhällsinformation och rådgivning.
 • Socialt och pedagogiskt stöd för personlig utveckling genom stöttning, motivation och samtal.
 • Stöd att översätta skriven text till teckenspråk och att fylla i blanketter, ansökningar med mera.

Dövteamet ger råd och stöd för att förebygga och minska de svårigheter du som döv kan träffa på i livet. Vi kan bland annat beställa tid, boka möten och vara en förmedlande länk där till exempel talsvar i telefon kan vara ett hinder.

Genom kunskap och kontakten mellan hörande och döva underlättar och ökar möjligheterna för ett bra möte. Vi kan följa med dig till bland annat arbetet, arbetsförmedlingen, sjukvården eller försäkringskassan.

Även anhöriga och personer som träffar döva, till exempel i arbetet, kan få stöd av dövteamet. Dövteamet känner till och kan förmedla skillnader och likheter i dövas och hörandes kulturer och livsvillkor.

 • Insatserna utgår alltid från din situation, dina behov och önskemål.
 • Vi kommunicerar på teckenspråk och/eller talad svenska.
 • Tjänsten är kostnadsfri och dövteamet har tystnadsplikt.
 • Vi ersätter inte annat stöd som till exempel god man, personlig assistans, hemtjänst eller tolk.
 • Norrköping och Linköpings kommun driver Dövteamet tillsammans med Region Östergötland.

Syn- och hörselinstruktörer för personer med syn- eller hörselnedsättning

Du som helt eller delvis har förlorat synen eller hörseln kan få stöd av Norrköpings kommuns syn- och hörselinstruktörer.

Instruktörerna ger stöd till dig som är över 18 år.

Syfte

 • Motverka isolering
 • Förbättra självkänslan
 • Ge stöd till självständighet

Exempel på stödinsatser

 • Stöd i din dagliga livsföring.
 • Stöd i att hitta i din närmiljö.
 • Information och stöd om hjälpmedel.
 • Vid behov en länk till Region Östergötlands syn- och hörcentral.
 • Information om vad kommunen, intresseorganisationer med flera kan erbjuda.
 • Information och uppmuntran till deltagande i kurser och studier med mera.
 • Stöd till anhöriga och personal.

Tjänsten är kostnadsfri.

Kontakt
Syn- och hörselinstruktörer