Dödsboanmälan

I vissa fall kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall.

En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning upprättas för att visa dödsboets ekonomi. Det innebär att man gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans/makens
tillgångar och skulder.

Efter att en ansökan om dödsboanmälan inkommit till Norrköpings Kommun påbörjas en boutredning. En ansökan behöver skickas in inom två månader från dödsfallet. Ett hembesök bokas in i den avlidnes bostad med en dödsbohandläggare, bostaden måste vara i orört skick. En dödsboanmälan kan inte göras om man redan gjort sig av med delar eller hela bohaget.

Samtliga tillgångar ska uppges, det kan till exempel vara saldo på banken, värdepapper, försäkringar som betalas ut, bohag, bil, båt, bostadsrätt med mera. Efterlevande maka/make ska även redovisa sina tillgångar på dödsdagen. De kostnader som tas upp i boutredningen är begravning, minnesstund, gravsten/inskription/askgravlund. Om den avlidne var
ensamstående kan den sista hyran tas med samt tömning/städning av bostad mot uppvisande av faktura.

Det går inte att göra en dödsboanmälan om:

 • Man gjort sig av med, sålt eller gett bort saker från dödsboets hem
 • Det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet
 • Värderingsfrågorna är komplicerade
 • Det behövs efterforskningar kring den avlidnes tillgångar
 • Det finns tveksamheter eller om någon av dödsbodelägarna kräver en bouppteckning
 • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord, kan detta vara skäl för att istället upprätta en bouppteckning.

Ansökan om dödsboanmälan

En ansökan om dödsboanmälan ska göras av dödsboets ombud senast två månader efter dödsfallet. Kontakta dödsbohandläggare vid enheten för ekonomiskt bistånd.

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs

 • En dödsboanmälan ska göras senast två månader från dödsfallet.
 • Den avlidnes bostad måste finnas kvar i befintligt skick så att ett hembesök kan göras av dödsbohandläggare på Norrköpings Kommun. Annars måste en bouppteckning upprättas och
  skickas in till Skatteverket.
 • Alla autogiro ska omgående stoppas hos banken.
 • Inga räkningar ska betalas innan dödsboanmälan/bouppteckning är klar, begär anstånd hos fordringsägarna, meddela att en dödsboutredning pågår, för att slipper onödiga påminnelser.
 • Dödsboets tillgångar får inte röras efter dödsdagen, varken befintliga eller inkommande.

Följande handlingar ska bifogas

 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till samtliga dödsbodelägare.
 • Kopia av hela deklarationen för senaste inkomståret där specifikation och preliminär skatteuträkning ska framgå.
 • Redovisning av eventuella kontanter på dödsdagen.
 • Kapital- och räntebesked/engagemangsutdrag eller ekonomisk översikt på dödsdagen från aktuella banker.
 • Kontoutdrag från den avlidnes samtliga bankkonto från dödsdagen och framåt där utförda transaktioner framgår.
 • Uppgift om utbetalning/återbetalning som kommit till dödsboet efter dödsdagen.
 • Underlag för begravningskostnader.

Om följande uppgifter är aktuella ska de bifogas

 • Finns make/maka, sambo ska dennes tillgångar och skulder redovisas genom engagemangsutdrag och kontoutdrag från banken från dödsdagen och framåt.
 • Uppgift om eventuella försäkringar som tillfaller dödsboet (ex. AFA, KPA, SPP, FORA, Trygg Hansa, Skandia Liv)
 • Värderingsintyg för avyttringsbara tillgångar till exempel bil, motorcykel, båt med mera.
 • Kopia på eventuellt testamente och/eller äktenskapsförord
 • Finns andel i annat oskiftat dödsbo ska bouppteckning redovisas.
 • Eventuell bouppteckning efter tidigare make/maka.
 • Underlag för fast egendom, bostadsrätt, villa, tomträtt etc. (köpekontrakt, aktuella lånehandlingar, värdering)
 • För ensamstående, underlag på sluthyra
 • För utländsk medborgare, uppehållstillstånd från Migrationsverket.
 • Uppgift om eventuella tillgångar utomlands.

Om en dödsboanmälan kan göras av Norrköpings Kommun skickas originalet till Skatteverket och ombudet får en kopia. Dödsboanmälan ersätter då en bouppteckning.

Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under dödsboets utredning. Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna Arvsfonden dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar i dödsboet och Allmänna Arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

Från och med 1 januari 2018 tar vi ut en avgift för förvaltning av dödsbon. Det gäller dödsbon som har tillgångar som överstiger begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar socialtjänsten för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Socialtjänsten har rätt till ersättning för det ur dödsboet.

Om du som efterlevande make/maka inte vill göra en bodelning så har du möjlighet till jämkning enligt Äktenskapsbalken 12:2. Det innebär att den efterlevande behåller sitt giftorättsgods.

Om din ekonomiska situation blir problematisk med anledning av dödsfallet, kan du vända dig till handläggaren av dödsboanmälan, som kan hjälpa dig att utreda din möjlighet att få ekonomiskt bistånd.

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader. I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan det ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten.

Maximalt bistånd som kan beviljas är ett halvt prisbasbelopp vilket år 2023 är beloppet 26 250 kr, reducering sker sedan med de tillgångar som finns i dödsboet på dödsdagen samt de tillgångar som inkommer därefter.

Biståndet utgår till kostnader som till exempel begravningsakt, viss blomdekoration, enklare förtäring för en mindre grupp sörjande, gravsten, inskription eller askgravlund.

Om den avlidne var gift eller sambo utreds om den efterlevande maken/makan eller sambon kan bekosta hela eller del av begravningskostnaden.

Viktigt att tänka på

 • Eventuella autogiron som finns på banken ska omgående stoppas.
 • Inga räkningar ska betalas innan begravningskostnaderna är betalade, be om anstånd och meddela fordringsägare att en dödsboutredning pågår, så slipper dödsboet onödiga påminnelser.
 • Dödsboets tillgångar får inte röras, varken befintliga eller inkommande tillgångar, utan ska i första hand användas till att betala hela eller del av begravningskostnaden. Spara alla kvitto på kostnader som rör begravningen.

Följande handlingar ska bifogas

 • Kopia av hela deklarationen för senaste inkomståret där specifikation och preliminär skatteuträkning ska framgå.
 • Redovisning av eventuella kontanter som tillhörde den avlidne på dödsdagen.
 • Kapital- och räntebesked/engagemangsutdrag eller ekonomisk översikt på dödsdagen från aktuella banker.
 • Kontoutdrag från den avlidnes samtliga bankkonto från dödsdagen och framåt där utförda transaktioner framgår.
 • Redovisning av försörjning och inkomster (lön, sjukpenning, pension eller annat).
 • Underlag på utbetalning/återbetalning som kommit in till dödsboet efter dödsdagen.
 • Underlag på begravningskostnader (fakturor/kvitto som styrker utgifter på till exempel begravningsakt, blomdekoration, minnesstund, gravsten, inskription eller askgravlund).

Om följande uppgifter är aktuella ska de bifogas

 • Finns make/maka eller sambo ska dennes tillgångar och skulder redovisas genom engagemangsutdrag och kontoutdrag från banken från dödsdagen och framåt.
 • Uppgift om eventuella försäkringar som tillfaller dödsboet (ex. AFA, KPA, SPP, FORA, Trygg Hansa, Skandia Liv).
 • Värderingsintyg för avyttringsbara tillgångar som kan säljas till exempel bil, motorcykel, båt med mera.
 • Kopia på eventuellt testamente och/eller äktenskapsförord.
 • Finns andel i annat oskiftat dödsbo ska bouppteckning redovisas.
 • Underlag för fast egendom, bostadsrätt, villa, tomträtt etc. (köpekontrakt, aktuella lånehandlingar, värdering)
 • För utländsk medborgare, uppehållstillstånd från Migrationsverket.
 • Uppgift om eventuella tillgångar utomlands.

Hantering av personuppgifter

Norrköpings kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Läs mer hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping