Billigt boende Sandtorp

Norrköpings kommun välkomnar er till anbudstävling gällande billigt boende i flerbostadshus inom Sandtorp.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en blandad bebyggelse som innehåller såväl bostäder, centrumverksamhet samt service och allmänt tillgängliga grönområden, torg och stråk. Huvudmålet med utvecklingen av Sandtorp och planområdet är att uppnå en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i stadsutvecklingen.

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Tävlingsprogram Pdf, 2.3 MB.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 12 februari 2021 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Detaljplan Pdf, 2.2 MB. PDF

Detaljplan DWG

Planbeskrivning Pdf, 15.8 MB.

Parkeringsnorm Pdf, 2.7 MB.

Dagvatten information Pdf, 348.8 kB.

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den  30 november 2020 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 11 december 2020.

Fråga 1, 2020-09-25: ” Förutsatt att ursprunglig hyresnivå bibehålls över tid, lämnas en reduktion på avgälden med 50 %”. Betyder detta att den ursprungliga hyresnivån ska vara helt fast eller att den får följa utvecklingen av hyresnivån på orten? 

Svar 1, 2020-09-30: Med bibehållen hyresnivå menas som du skriver att den får följa ortens utveckling.

Fråga 2, 2020-09-25: Finns det någon tidsgräns för reduktion av tomträttsavgälden?

Svar 2, 2020-09-30: Avgäldsreduktionen är inte tänkt att ha någon tidsgräns utan ska gälla över tid.

 Fråga 3, 2020-10-05: Är det några övriga kommunala avgifter eller engångskostnader till exempel köpeskilling för marken, som inte framgår av förfrågningsunderlaget?

Svar 3, 2020-10-05: Det är inga andra avgifter från kommunens sida direkt. Men det är exklusive anslutningsavgifter till VA och el/fjärrvärme.

Fråga 4, 2020-10-05: Är tomträttsavgälden den enda kostnaden riktad från kommunen utöver uppenbara sedvanliga kostnader för till exempel bygglovshandläggning?

Svar 4, 2020-10-05: Tomträttsavgälden är den enda kostanden som kommer att vara från kommunen över tid.

Fråga 5, 2020-10-05: Åligger det fastighetsägaren att betala för avfallshanteringen (bortforsling) och Nodra AB's kostnader?

Svar 5, 2020-10-05: Dessa kostnader ligger på tomträttshavaren.

Fråga 6, 2020-10-21: Måste fastigheten anslutas mot till exempel ett externt fjärrvärmesystem eller godkänner kommunen andra sätt att förse husen med värme, vatten och energi?

Svar 6 2020-10-22: Nej vi ställer inte krav på att ansluta till fjärrvärmenätet. Det som måste anslutas är VA via Nodra. 

Fråga 7, 2020-10-21: I kommunens förslag finns det två långa svarta streck vilka är ritade parallellt med Hjalmar Brantings väg. Vad avser kommunen med dessa streck?

Svar 7, 2020-10-22: Det är en trädallé med skyddade träd som måste bevaras.

Fråga 8, 2020-10-21: Föreligger det några kommunala restriktioner med anledning av närheten till spårvägen vilket inte framgår av förfrågningsunderlaget?

Svar 8, 2020-10-22: Nej inga restriktioner utöver det som ingår i underlaget.

Fråga 9, 2020-11-27: Enligt tävlingsprogrammet sker bedömningen utifrån 75% är hyresnivå och 25% är arkitektur i ett poängsystem. Är det att tolka som att det ex. finns 100 poäng, varav 75 poäng är hyresnivå och 25 poäng är arkitektur?

Svar 9, 2020-11-27: Det stämmer att kriterierna kommer att bedömas på det viset.

Fråga 10, 2020-11-27: Det står hyresnivå, inte om den förväntas vara t ex hög eller låg. Vår tolkning av hela tävlingsprogrammet är att det syftar till en så låg hyresnivå som möjligt vilket också framgår av beskrivningen på sidan 2 Tävlingens syfte. Borde det då inte vara tydligt även i bedömningskriteriet? Alltså vad menas med hyresnivå?

Svar 10, 2020-11-27: Er tolkning är korrekt att det syftar till en så låg hyresnivå som möjligt och det är även det som beaktas i tävlingskriteriet.

Fråga 11, 2020-11-27: Är det normhyra eller snitthyra som man tävlar om?

Svar 11, 2020-11-27: Det har vi inte kravställt utan det som bedöms är den faktiska hyran sen får ni redovisa det som ni vill i tävlingen.

Fråga 12, 2020-11-27: Finns det krav på om hyrorna ska förhandlas eller inte?

Svar 12, 2020-11-27: Inga sådana krav har ställts i tävlingen.

Fråga 13, 2020-11-27: Vad händer om vi inte erhåller investeringsstöd?

Svar 13, 2020-11-27: Det är en risk ni får bedöma och väga in i ert anbud.

Fråga 14, 2020-11-30: Vilka spårvagnsmodeller behöver man ha med vid bedömning av buller från spårtrafiken?

Svar 14, 2020-12-07: Det räcker att ta med vagntyp M06. De äldre vagnarna kommer bara vara reserv. Räkna gärna med en 40 m lång version av samma vagntyp (M06 är 30 m). Jag har för mig att längden är relevant för bullerberäkningen, och vi vill ta höjd för att kunna utöka kapaciteten.

Fråga 15, 2020-11-30: Vi har i andra markanvisningstävlingar, där fokus också ligger på låga boendekostnader, sett att kommuner ställer krav på att bostadsutvecklaren söker det statliga investeringsstödet för hyresrätter samt att krav följs upp innan avtal om markanvisning kan tecknas. Finns det en sådan förutsättning även i denna markanvisning och i så fall, kommer villkor i markanvisningsavtalet att reglera detta?

Svar 15, 2020-12-07: Nej vi har inte ställt detta som krav i denna tävling.

Fråga 16, 2020-11-30: Står att det skall vara tomträtt, gärna för oss men vill bara fråga om det skulle vara möjligt till utköp av mark framöver (med villkor fortsatt upplåtelseform om så skulle vara fallet)? 

Svar 16, 2020-12-07: Enligt gällande riktlinjer inom Norrköpings kommun tillåter vi ej friköp av tomträtter av den här karaktären.

Fråga 17, 2020-11-30: Eftersom utmanande översvämningsrisker mm och då olämpligt med källare ser vi att vi måste lägga all cykelparkering ute på gården för att skapa lämpligt antal lägenheter. Likväl eftersom att BYA:n är begränsad meddelar våra arkitekter att ett väderskyddat cykeltak är BYA. Undrar om detta är underlag för samtal framöver om önskemålet på väderskyddade cyklar är önskvärt.

Svar 17, 2020-12-07: En sådan fråga kan absolut vara föremål för diskussion i ett senare skede.

Fråga 18, 2020-11-30: Sis skriver att balkong räknas som BYA, antar att ni också har samma uppfattning men vill ändå fråga om ni ser det möjligt att det kan undantas för att få ut så bra boendekvalitet som möjligt? 

Svar 18, 2020-12-07: Det är svårt att svara på om den frågan kan hanteras annorlunda i bygglovsprocessen. Vi får utgå från att den räknas i det här skedet.

Fråga 19, 2020-11-30: Även sophantering är trång att få till inomhus och i komplementbyggnader och undrar om det är möjligt med molck-lösning för projektet? 

Svar 19, 2020-12-07: Det blir nog en bedömningsfråga i helheten senare.

Fråga 20, 2020-11-30: Vad avgäldsräntan är i Norrköping?

Svar 20, 2020-12-07: Här är det räknat på 5 %

Relaterat