Svanen 5, Inre hamnen

Norrköpings kommun bjuder in till markanvisningstävling för att bygga ett
modernt, effektivt och bekvämt parkeringshus. Parkeringshusets syfte är att lösa parkeringsbehovet för en stor del av bebyggelsen i den nya stadsdelen Inre hamnen. Vi vill att parkeringshuset adderar lösningar som är i linje med projektets värdeord urbant, banbrytande, mångfacetterat och ansvarsfullt.

I uppgiften ingår även en kontorsbyggnad i flera plan mot en av kvarterets sidor samt i bottenplan mot stadsdelens huvudgata.

Underlag för anbudslämning utgörs av detta prospekt samt grundkarta med tomtens avgränsningar och genomförda utredningar.

Frågor om detta prospekt eller om anbud för marktilldelning ställs via e-post till inrehamnen@norrkoping.se Sista dag för inlämning av frågor är den 10 december 2018. Frågor och svar kommer att publiceras anonymt här.

Anbudshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast 14 januari 2019. För ytterligare hålltider, se tävlingsprogram nedan.

Underlag för tävlingen

Nedan publiceras tävlingsprogram samt kompletterande underlag. För 3D-modell kontakta Linda Gårlin på e-post: linda.garlin@norrkoping.se

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 10 december 2018. Frågor besvaras allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 17 december 2018. Frågor om detta prospekt eller om anbud för marktilldelning ställs via e-post till inrehamnen@norrkoping.se 


Fråga 1 (inkom 20181122): Vilka sitter i tävlingsjuryn? och vilka titlar har dem?

Svar: Markanvisningstävlingen för parkeringshus i Inre hamnen är inte en renodlad arkitekttävling. Norrköpings kommun har då inte för vana att skriva ut jurygruppen i inbjudan till tävlingen. Vilka som deltar i utvärderingen kommer tydligt framgå av kommande utvärderingsprotokoll.

Fråga 2, (inkom 20181126): Det står i löptexten under gestaltning att maxpoäng gällande gestaltning är 42 poäng och strax nedanför att det kan ges 7 Poäng för ”Mycket hög nivå” Hur hänger det ihop? Kan ni förtydliga?

Svar:  Förslagen bedöms och poängsätts utifrån 6 olika bedömningskriterier (vilka beskrivs på sida 22) där det är möjligt att få upp till 7 poäng i varje, alltså 42 poäng sammanlagt.

Fråga 3, (inkom 20181128): Ser ni möjlighet till olika framtida ägare av parkeringshuset och kontorshuset mot Lotsgatan som egna fristående byggnader (alt 3d-separerade)?

Svar: Långsiktigt behöver det inte vara samma ägare. Efter tilldelning står det byggherren fritt att bestämma andra lösning exempelvis gällande fastighetsindelning. Dock kommer marköverlåtelseavtal innehålla villkor om byggnadsskyldighet samt att marken inte får överlåtas, utan kommunens skriftliga godkännande, innan byggnadsskyldigheten är uppfylld.

Fråga 4, (inkom 20181128): Är ni öppna för ansökan av kontorshus respektive parkeringshus där kommunen själva efter beslut samordnar bästa anbud?

Svar: Det anbud som nu lämnas in ska avse både parkeringshuset och kontorshuset. Om ett bolag bara är intresserad av den ena delen ser vi helst att man redan i anbudsskedet hittar partner som hanterar den andra byggrätten.