Marktilldelningstävling för kvarteret Ankan

bild

Nu startar marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Ankan i stadsdelen Inre hamnen. Tävlingen är delfinansierad av Vinnova och är en del av ett forskningsprojekt kring tävlingsformen som verktyg för hållbart byggande. Marktilldelningstävlingen är öppen för deltagande med designteam bestående av byggaktörer, arkitekter och specialister inom hållbart byggande.

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt under genomförande. Stadsdelen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt.

Underlag för inbjudan

Nedan hittar ni tävlingprogrammet Pdf, 6.5 MB. i pdf format.

Komplett tävlingsförslag ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast 2022-11-17 klockan 14.00.

Inlämning görs i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post till:

ATT: Daniella Aman
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret Exploatering
601 81 Norrköping

Förslag lämnas i förseglat kuvert och märks med förslagsställarens motto samt “Marktilldelningstävling Ankan”. Teamets kontaktuppgifter lämnas i separat förseglat kuvert ihop med tävlingsförslaget.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen. marktilldelning@norrkoping.se

Designstrategier

Energi

Klimatdeklaration

Cirkularitet

Innovation

Baskarta, dwg

Detaljplan, antagandhandling, dwg

Detaljplan, pdf Pdf, 1.4 MB.

Planbeskrivning, pdf Pdf, 6.3 MB.

MKB, pdf Pdf, 3.5 MB.

Kvalitetsprogram, pdf Pdf, 36.6 MB.

Gestaltningsprogram, pdf Pdf, 104.9 MB.

Kulör och materialstrategi, pdf Pdf, 11 MB.

Riktlinje dagvatten Pdf, 7.3 MB.

Riktlinje parkering Pdf, 2.7 MB.

3D modell - mindre omgivning

3D modell - hela Inre hamnen

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 20 oktober 2022 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 27 oktober 2022.

Fråga 1, 2022-09-01: Finns det en geoteknisk utredning som man kan ta del av under tävlingsarbetet?

Svar 1, 2022-09-01: Här finns utredningar som är gjorda under detaljplanearbetet.

Fråga 2, 2022-09-07: Förklara vad byggnadsskyldighet om 18 månader innebär. Avser det byggstart inom 18 månader eller avser det färdigställande inom 18 månader?

Svar 2, 2022-09-07: Färdigställd grundläggning inkl platta inom 18 månader från tillträdesdagen. Därefter ska färdigställande ske enligt byggherrens angivna tidplan.

Fråga 3, 2022-09-07: Vad är priset för lokalytan?

Svar 3, 2022-09-07: Samma pris som det står i tävlingsprogrammet, ingen reducering.

Fråga 4, 2022-09-07: När i tiden bedömer ni att tillträde och betalning av marken kommer ske?

Svar 4, 2022-09-07: Bedömt tillträde till tomten är premlinärt 2024, tiderna sätts sedan i marköverlåtelseavtalet. Slutbetalning i samband med tillträde samt handpenning om 10% i samband med att marköverlåtelseavtal tecknas.

Fråga 5, 2022-09-05:

Var hittar jag den 3d-modell som man ska sätta samman (inlämningskrav) med ett eventuellt tävlingsbidrag för Kv. Ankan, inre hamnen etapp 2?

Svar 5, 2022-09-12: Den är uppladdad och ligger under underlag. Inlämning ska ske i den som heter 3D modell - mindre omgivning.

Fråga 6, 2022-09-07:

  • Sker tillträde när grundläggning inkl platta slutförts eller är det en separat tidplan?

Svar 6, 2022-09-20: Nej tillträde sker innan, genomförandet av tomten är en separat tidplan.

Fråga 7, 2022-09-07: Vem genomför sanering av mark och sker tillträde efter saneringen?

Svar 7, 2022-09-20: Kommunen, om det inte finns praktiska skäl till annat, ex om ni ska shackta djupare. Kommunen sanerar ner till platsspecifika riktvärden. Det kommer vi överens om i markanvisningsavtalet/marköverlåtelseavtalet om hur det ska vara.

Fråga 8, 2022-09-15: ”minimerar utsläppen av CO2 med ambition om att klimatdeklaration för förslaget redovisar 40% lägre CO2-utsläpp jämfört med median för flerbostadshus (191 kg CO2e/m2 BTA),”

Texten ovan kan tolkas som att medianen för flerbostadshus är 191, eller att det ska minskas till191 kg CO2e/m2 BTA. Visst är det det senare som gäller?

Svar 8, 2022-09-20: För att uppfylla målet ska CO2-utsläppen i förslaget vara max 191 kg CO2e/m2 BTA. Detta mål motsvar 40% lägre utsläpp en ett standardutförande.

Fråga 9, 2022-09-22: Samtliga byggnader inom tävlingsförslaget ska klimatberäknas, inte enbart de byggnadstyper som omfattas av regelverket om klimatdeklaration" - behöver komplementbyggnader beräknas? 

Svar 9, 2022-09-27: Kravet på klimatdeklarationen gäller byggnader över 100 kvm BTA

Fråga 10, 2022-09-22: Vilken rubrik i redovisningsmallen ska "Trappor" in i? Gäller såväl externa som interna trappor.

Svar 10, 2022-09-27: Samma indelning som i klimatdeklarationen, det vill säga övriga bärande konstruktionsdelar (stomme).

Fråga 11, 2022-09-22: Hur beräkna täckningsgrad när vi inte har kostnadskalkyl än? Räkna på vikt istället?

Svar 11, 2022-09-27: Här gäller samma regelverk som klimatdeklarationen, det vill säga en uppskattning från tidigare beräkningar kan användas.

Fråga 12, 2022-09-22: I redovisningsmallen för klimatberäkningen finns ”Stomme”, ”Innerväggar” och ”Klimatskärm (väggar och tak)”. Uppfattar det som något oklart hur vi ska dela upp våra material enligt dessa. Har vi till exempel en bärande innervägg är ju denna både stomme och innervägg? Har vi en bärande yttervägg räknas delar av dess material som stomme och delar som klimatskärm? Hur ska vi tänka generellt, räcker det med att vara tydlig hur vi har definierat det så är det ok?

Svar 12, 2022-09-27: Här gäller samma indelning som i klimatdeklarationen, det vill säga bärande väggar redovisas i stomme. Icke bärande väggar som innervägg.

Fråga 13, 2022-09-22: Ska vi dela upp loftgång/balkong i stomme + klimatskärm?

Svar 13, 2022-09-27: Samma indelning som i klimatdeklarationen, det vill säga dessa inkluderas i stomme.

Fråga 14, 2022-09-23: Kommer vi få tillåtelse att sätta spont på allmän plats?

Svar 14, 2022-09-27: Sponten ska vara innanför fastighetsgränsen. Ej på kommunens mark.

Fråga 15, 2022-09-23: Är gatorna runt kvarteret byggda vid etableringen och till vilken höjdnivå?

Svar 15, 2022-09-27: Nej gatorna kommer antagligen inte vara färdigbyggda. Det kommer finnas detaljprojektering att förhålla sig till.

Fråga 16, 2022-09-23: Kommer kvartersmarken att vara utfylld till samma höjdnivå som omkringliggande gator vid byggstart, eller hur löser man i annat fall nivåskillnader? 

Svar 16, 2022-09-27: Nej, det är upp till kommande byggherre att fylla marken.

Fråga 17, 2022-09-23: Till vilket djup kommer kommunen att sanera marken? Vem bekostar eventuell ytterligare sanering om vi behöver gräva djupare ner i marken för garage

Svar 17, 2022-09-27: Kommunen sanerar ner till plastspecifika riktvärden. Om byggherrens kommande byggnation innebär djupare schakter så kan det återstå massor som inte kan flyttas fritt inom området. Om massorna behöver köras till deponianläggning bekostar kommunen detta. Detta kommer regleras i kommande marköverlåtelseavtal.

Fråga 18, 2022-10-11: I trafikbullerutredningen för ”Inre hamnen etapp 2” anges att kvarteret (kvarter 3) kräver lägenheter med tyst sida i byggnadsdelen mot norr vid scenario 1 och 2.

I planbeskrivningen för ”Svanen 6, etapp 2 – inre hamnen” står det dock under rubriken Gatunät att gatunätet utformas på så sätt att bullerkrav på ny bebyggelse inte skall uppstå.

Skall vi ändå utgå från att lägenheter med tyst sida så som anges i trafikbullerutredningen scenario 1 och 2 är ett krav?

Svar 18, 2022-10-11: Formuleringen under ”Gatunät” utgår från att planområdet har delats i kvartersgrupper inom vilka zoner har skapats där fordonstrafiken är minimerad. Antalet vertikala gator är valt utifrån en avvägning mellan att samla biltrafik till så få stråk som möjligt men samtidigt inte få så mycket trafik inne i området för att undvika bullerstörningar.

Men bullerpåverkan på kvarteren som utredningen behandlar är även baserad på väg- och järnvägstrafik utanför området vilket har behandlats i bullerutredningen. Sammanfattningsvis är det bullerutredningen som behöver ligga till grund i det fortsatta arbetet vad gäller buller. Detaljerade bulleranalyser kan behövas göras i kommande skeden beroende av exakt utformning av bebyggelsen mm

Fråga 19, 2022-10-18: Anlägger kommunen p-platser för rörelsehindrade på gatumark?

Svar 19, 2022-10-27: Nej det gör vi inte.

Fråga 20, 2022-10-18: Entréer mot gata i bostäder på bottenvåning – anses utgång till uteplats som entré?

Svar 20, 2022-10-27: Ja, varje bostad i det som kan uppfattas som mark- eller bottenplan ska ha någon form av entré mot gata.

Fråga 21, 2022-10-18: Avseende buller är det scenario 1-2 eller 3-4 som vi ska jobba efter?

Svar 21, 2022-10-27: se Svar 18.

Fråga 22, 2022-10-20: Är det rätt uppfattat att loftgångar får kraga ut över ringmark men inte balkonger i de fall de räknas som mätvärda, det vill säga BYA?

Svar 22, 2022-10-27: Ja, det du skriver om loftgångar och balkonger över ringprickmark stämmer.

Fråga 23 2022-10-20: Är det rätt uppfattat att varje enskild lägenhet på bottenvåningen som ligger i anslutning till gata ska ha egen entré från gatan? Gäller även om bottenvåningen är upphöjd en meter?

Svar 23, 2022-10-20 Se svar 20.

Fråga 24, 2022-10-20: Angående anonymitet och skrivning ” Information om förslagsställaren (medverkande roller och expertis) ska skickas in tillsammans med tävlingsförslaget i ett slutet kuvert.” Kan exempelvis forskningssamarbeten och forskningsslutsatser från tidigare projekt finnas synligt i presentationsmaterial? 

Svar 24, 2022-10-27: Det viktiga är tävlingsförslag är rensat på all språkar information om förslagsställaren för att garantera anonymitet.

Information om forskningssamarbeten ska därför lämnas i det slutna kuvertet. Det är enbart allmänna forskningsslutsatser utan spårbar hänvisning som får redovisas synligt i tävlingsförslaget.

Fråga 25, 2022-10-20: Har kommunen planerat för samordning av hantering av schaktmassor?

Svar 25, 2022-10-27: Inte i dagsläget.

Fråga 26, 2022-10-20: Enligt detaljplanen får man ha burspråk som kragar ut max 1m över allmän gata. Får dessa burspråk följa med upp på de indragna våningarna?

Svar 26, 2022-10-27: Ja, burspråken får följa med, men får bara utgöra mindre delar av den indragna fasaden.

Relaterat