Rad/Par/Kedje hus - Fyrby

Fyrby ligger cirka 5 kilometer från Norrköpings stadskärna och närmst är Eneby Centrum som har service- och centrumfunktioner är beläget cirka en och en halv kilometer söder om planområdet. Här finns bland annat två livsmedelsbutiker, apotek, café och mäklarkontor. 

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Tävlingsprogram Pdf, 787.3 kB.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 6 oktober 2023 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Detaljplan Dwg (laga kraft)

Detaljplan PDF Pdf, 2.4 MB. (laga kraft)

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Parkeringsnorm Pdf, 2.7 MB.

Underlag

Bullerutredning Pdf, 2.4 MB.

Geoteknik Pdf, 781 kB.

Geoteknik PM Pdf, 638.9 kB.

Ritningar Geoteknik Pdf, 1.2 MB.

 

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 28 augusti 2023 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 9 september 2023.

  • Fråga 1, 2023-07-31: I prospektet anges att marköverlåtelse tecknas direkt. Det är alltså inte fråga om någon markanvisning? Området tillträdes direkt och köpeskillingen erläggs vid tillträde?
  • Svar 1, 2023-08-14: Allmän plats är utbyggd och det finns möjlighet att börja bygga omgående. Marköverlåtelseavtal tecknas med byggnadsskyldighet om 24 månader från tillträdet. Tillträde diskuteras med vinnande part. Köpeskilling erläggs vid tillträde.
  •  
  • Fråga 2, 2023-07-31: I det fall köpande bolag inte lyckas uppfylla byggnadsskyldigheten, köper kommunen tillbaka marken eller är det köpande bolaget skyldiga att återlämna marken utan ersättning?
    Svar 2, 2023-08-14: Kommunen kan köpa tillbaka marken för 90% av erlagd köpeksilling. Viten kommer finnas kopplade till byggnadsskydligheten.


Fråga 3, 2023-08-07: Är tanken att båda kvarteren ska tilldelas samma byggherre eller hanteras kvarteren var för sig vid utvärderingen, beroende på offererat pris/kvarter?
Svar 3, 2023-08-14: Tanken är att båda kvarteren ska till samma byggherre för att man ska kunna dra nytta av de båda tomternas förutsättningar. Tomterna offereras separat, men kommer hanteras tillsammans i utvärderingen.

Fråga 4, 2023-08-14: Är det möjligt att avtala om tillträde t.ex. 12 månader efter tecknande av avtal?
Svar 4, 2023-08-14:
Helst vill vi väl ha ett snabbare tillträde, men vi är också medvetna om att byggprojektet behöver projekteras, sökas bygglov få tag på byggare osv. Så det ser vi inte som en omöjlighet. Däremot kan det då istället ställas krav på viss framfart att man reglerar när bygglov exempelvis ska vara inlämnat, så att projektet inte står still i 12 månader. Tillträdet är något vi diskuterar med vinnaren så man kan diskutera igenom förutsättningarna.

Fråga 5, 2023-08-14: Utgår viten först efter att tiden (24 månader) löpt ut? I så fall tolkar vi det som att det även fram till dess finns möjlighet att sälja tillbaka marken till kommunen för 90% av erlagd köpeskilling.
Svar 5, 2023-08-14: Ja precis, vitet utgår först efter att byggnadsskyldigheten har gått ut. Byggnadsskyldigheten börjar från tillträdesdatumet och då har man 24 månader på sig att uppföra husen för att vitet inte ska börja ticka. Så låt säga att ni skulle tillträda om 12 månader så skulle den sammanlagda tiden vara 36 månader innan vitet börjar ticka. Vitet är inget som man får ersättning för ifall man efter att vitet har börjat ticka kommer fram till att man vill sälja tillbaka tomten till kommunen.

Fråga 6, 2023-08-16: Fastigheten Fiskeby 4:150 som markanvisades tidigare är idag bebyggd med bland annat parhus där tomtarea per bostad uppgår till ca 260 kvm. Enligt detaljplanen ska tomtarean för parhus uppgå till minst 600 kvm.
Svar 6 2023-08-16: Parhus behöver ha en tomt om 600 kvm och radhus 250 kvm. Så skickar ni in ett bygglov för parhus om 250 kvm tomt så får ni avslag på det. Det är radhus som de har byggt på fiskeby 4:150. Där de har påvisat att varje hus kan ha en tomt om 250 kvm. Häckar etc är inte lovpliktiga så hur häckarna sätts är inget som bygglov styr.

Fråga 7, 2023-08-21: Vad för skissmaterial ska lämnas in till kommunen?
Svar 7, 2023-08-24: Enligt tävlingsprogrammet, enklare skiss hur man tänker att byggnaderna ska utformas och se ut.

Fråga 8, 2023-08-22: Är det OK att lämna in anbud med villabyggnation?
Svar 8, 2023-08-24: Nej tävlingen är på Radhus/parhus/kedjehus.