Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. Målet med arbetsmarknadsinsatser är att stärka och hjälpa dig så att vägen till arbete och egen försörjning blir kort.

Kompetensförsörjningskontoret i Norrköpings kommun jobbar för att människor i Norrköping ska kunna försörja sig själva. Tillsammans med andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen arbetar vi därför med olika arbetsmarknadsinsatser.

Från och med juni 2021 sker även vår klient- och deltagarsamverkan med Arbetsförmedlingen genom fristående utförare inom Arbetsförmedlingens tjänst Kundval rusta och matcha (KROM)

Frågor och svar om arbetsmarknadsinsatser

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Norrköpings kommun.

Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen bör du först skriva in dig. Det kan du göra på plats i Arbetsförmedlingens lokaler eller på

Arbetsförmedlingens webbplats.

Är du i behov av försörjningsstöd så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos Norrköpings kommun:

Information om ekonomiskt bistånd hos Norrköpings kommun 

Genom din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på ekonomiskt bistånd kommer du i kontakt med en arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten som hjälper dig att påbörja och genomföra den insats som passar dig bäst.

Information till leverantörer inom Kundval Rusta och Matcha (KROM)

Norrköpings kommun är en av flera arbetsgivare där det kan vara aktuellt att genomföra arbetsmarknadspolitiska insatser.

Arbetsmarknadsenheten samordnar alla anställningar med stöd hos arbetsgivaren Norrköpings kommun. Det innebär att inga kontakter gällande anställningar med stöd tas med andra verksamheter, arbetsmarknadsenheten blir istället den sammankopplande länken om det visar sig vara aktuellt.

Vårt grundkrav när vi antar rollen som arbetsgivare i anställningar med stöd är att individen uppbär ekonomiskt bistånd.

Vårt grundkrav när vi antar rollen som arbetsgivare i anställningar med stöd är att individen uppbär ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadskontoret ansvarar också för ekonomiskt bistånd och hanterar det området i enlighet med styrning utifrån socialtjänstlag, uppdragsplan och riktlinjer.

Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet och samverkan med KROM-leverantörer kan bli aktuellt gällande klienter som är arbetsföra och inskrivna på Arbetsförmedlingen och där följer och dokumenteras i den planering som upprättas för klienten.

En förutsättning för samverkan mellan KROM-leverantör och kommun är samtycke från klient.

Klienten lämnar in samtyckesblankett till sin handläggare på ekonomiskt bistånd, som därefter tar kontakt med KROM-leverantör, klient och där så är aktuellt även med arbetsmarknadskonsulent på arbetsmarknadsenheten.

Samtyckesblankett

Samverkansformer och styrning gällande kommunenens samverkan med Arbetsförmedlingen regleras i Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun om gemensamma samarbetsområden. För samarbetet finns en styrgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun, med ansvar att styra arbetet inom de gemensamma samverkansområdena.

Överenskommelsen följs upp löpande av styrgruppen, samt vid gemensamma strategimöten som genomförs två gånger om året. Vid strategimöten identifieras även av nya utvecklingsområden. Andra samverkansform mellan handläggare och ledning hos parterna har växt fram som en följd av den gemensamma strategiska samverkan och överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. Dessa fortgår tills vidare eller tills eventuella förändringar av överenskommelsen leder i en annan riktning.

Kontakt
Arbetsmarknadsenheten

Tegelängsgatan 19A

Edita Bilandzic
Enhetschef