Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel används för att döda ogräs, skadeinsekter och skadesvampar. Bekämpningsmedel som av misstag kommer ut i omgivningen kan ge skador både på mark, växter och djur, i grundvatten och även skada människors hälsa. Därför finns det regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Kemikalieinspektionens webbplats, finns en sammanställning över samtliga regler på området. Där hittar du också bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka bekämpningsmedel som är godkända samt ämnesblad med miljö- och hälsoaspekter på de aktiva ämnena i medlen.

Naturvårdsverkets webbplats, finns föreskrifter (NFS 2015:20) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Här finns också förordningen om kemiska bekämpningsmedel (2014:425). De reglerar sådant som gäller:

 • tillstånd
 • spridning
 • skyddsavstånd
 • information

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen är ett begrepp i miljöbalken. Det betyder i korthet att du i första hand ska välja den minst skadliga produkt du kan, för att få önskad effekt (§4 i 2 kapitlet i miljöbalken). Miljöbalken gäller för alla som har en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa och för alla som ska göra något som kan påverka hälsan eller miljön.

Du som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel klass 1L och 2L måste ha tillstånd respektive kunskapsbevis. För att få det måste du ha gått en fyra dagars grundutbildning. Kursen ordnas i Östergötlands län av Länsstyrelsen.

Tillståndet och kunskapsbeviset för hantering av kemiska bekämpningsmedel söker du hos Länsstyrelsen i Östergötland. Tillståndet och kunskapsbeviset ska förnyas vart 5:e år.

Mer information om tillstånd och kunskapsbevis på Länsstyrelsens webbplats

Spridning av bekämpningsmedel

På åkermark krävs tillstånd för spridning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel ifall åkermarken ligger inom ett skyddsområde för vattentäkt.

Blankett, ansök eller anmäl om att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel

Det krävs tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel på mark som inte är åkermark. Spridning på följande platser kräver att du har tillstånd:

 • Inom skyddsområde för vattentäkt.
 • På tomtmark för flerfamiljshus.
 • På gårdar till förskolor eller allmänna lekplatser.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde.
 • Inom idrotts-, och fritidsanläggningar.
 • På vägområden samt på grusytor och ytor som är väldränerade.
 • På ytor av asfalt, betong eller liknande, hårda material.

Tillstånd ska sökas i god tid av den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Ansökan skickas till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Blankett, ansök eller anmäl om att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel

På följande platser ska du i god tid innan, göra en anmälan om spridning av bekämpningsmedel:

 • Banvall.
 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva, främmande arter eller arter som omfattas av föreskrifter från Jordbruksverket om bekämpning.
 • Område större än 1000 m² där allmänheten får vara (med undantag för åkermark).

Du ska skicka in en skriftlig anmälan till byggnads- och miljöskyddsnämnden senast 4 veckor innan spridningen ska genomföras.

Blankett, ansök eller anmäl om att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel

Säkerhet

Använd alltid den skyddsutrustning som står angiven på förpackningens etikett.

Tänk på att du som använder bekämpningsmedel har ansvar för att det inte skadar dig,eller andra i din närhet, liksom husdjur och vilt. Du är skyldig att följa de krav på skyddsavstånd som finns för att vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom ska skyddas.

Utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel eller utvändig rengöring av utrustning ska ske på lämplig plats. Var noga med val av plats för rengöring och uppställning av traktor och all annan utrustning som kommit i kontakt med bekämpningsmedel.

Följande fasta skyddsavstånd gäller:

 • 30 meter till öppna diken samt till dagvatten-, och dräneringsbrunnar
 • 30 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.
 • 30 meter till dricksvattenbrunnar.

Vid hantering som sker på yta där det finns möjlighet att samla upp växtskyddsmedlet (på biobädd eller liknande) gäller istället följande fasta skyddsavstånd:

 • 15 meter till öppna diken samt till dagvatten-, och dräneringsbrunnar
 • 15 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.
 • 15 meter till dricksvattenbrunnar.

Använd någon av följande metoder och platser när du fyller sprutan:

 • Tät yta eller betongplatta med uppsamling.
 • Biobädd.
 • Gräsbevuxen yta som är plan och odränerad, med ett rejält matjordslager.
 • Använd separat tankvagn för både påfyllning och tillredning av sprutvätskan ute i fält.

Ta hänsyn till väder och vind

Skyddsavståndet ska anpassas efter vindstyrka och vindriktning. Ta också hänsyn till temperatur, bomhöjd, körhastighet, dos och omgivningens känslighet för medlet. Växtskyddsmedlet ska bara hamna på åkern. Du ska använda nödvändig mätutrustning när du använder lantbruksspruta för att bestämma vindhastighet, vindriktning och temperatur.

Marken avgör skyddsavståndet

Skyddsavståndet ska också anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Växtskyddsmedel får inte spridas så det kan följa vattenrörelser i marken eller utmed markytan. Extra försiktighet krävs därför på lutande mark och på lätta jordar.

De fasta skyddsavstånden är:

 • 2 meter till öppna diken, dagvatten-, och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Vid rengöringen får du inte förorena yt- eller grundvatten.

Gör en första avsköljning av sprutans tank direkt på åkern, för att inte riskera att intorkade preparatrester senare kan skada känsliga grödor.

Fortsatt rengöring av tank, traktor och utrustning ska ske på biologiskt aktiv mark, biobädd eller platta med uppsamling, precis som vid påfyllning.

Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan måste den vara funktionstestad. Beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstesttillfället.

Kontakta Jordbruksverket för mer information om hur det går till att få ett godkännande för sprutan.

jordbruksverket.se

Krav på dokumentation och anslag

Spridning av växtskyddsmedel klass 1L eller 2L ska dokumenteras av den som utför bekämpningen (läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se, SJVFS 2015:49) . Anteckningarna ska visa:

 • syfte med spridningen
 • namn på utförare
 • uppgifter om blommande växter vid spridning av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter
 • vilket medel och dos som har använts
 • tidpunkt och plats för spridningen
 • skyddsavstånd till omgivningen
 • övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som vidtagits vid spridning
 • vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av utrustningen.

Du som ska sprida bekämpningsmedel där allmänheten fritt får vara (undantag åkermark) ska en vecka före spridningen informera om spridningen på väl synliga anslag.

Anslagen ska vara minst av A5 format och av väderbeständigt material. Följande uppgifter ska finnas på anslagen:

 • Karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet.
 • Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen och i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske.
 • Syftet med spridningen.
 • Bekämpningsmedlets namn, registreringsnummer och verksamt ämne.
 • Spridningsmetod.
 • Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping