Lantbruk

Som lantbrukare behöver du känna till och följa olika regler för att skydda djur och natur. Vi på kommunen gör tillsyn av din verksamhet.

Miljötillsyn inom lantbruk

En bra diskussion och utbyte av information mellan inspektör och lantbrukare är grunden i tillsynen.

Vi granskar lantbrukets egenkontroll och hantering av bekämpningsmedel, gödsel och avfall, liksom hur oljor och andra miljöfarliga varor förvaras.

Förutom tillsyn på plats hanterar inspektörerna också andra ärenden som gäller lantbruken. Det kan vara anmälan om utökad produktion, anmälan om mottagande av olika gödselmedel eller olika typer av klagomål.

Information till lantbruk om vanliga brister vid tillsyn Pdf, 794.7 kB.

För att underlätta besöket så är det bra om du i förekommande fall, har följande tillgängligt:

 • Tillstånd och kunskapsbevis för spridning av bekämpningsmedel.
 • Sprutjournal för de tre senaste åren (gäller även om någon annan sprider åt dig).
 • Förteckning över lagrade kemiska bekämpningsmedel.
 • Säkerhetsdatablad för de bekämpningsmedel som lagras.
 • Sammanställning av spridningsareal.
 • Växtodlingsplan.
 • Markkartering.
 • Beräkning av lagringsbehov av stallgödsel.
 • Stallgödselanalys och växtnäringsbalans.
 • Anteckningar om levererad och mottagen stallgödsel.
 • Redovisning av antal djur.
 • Övriga relevanta dokument.

Ett platsbesök tar normalt omkring 1-3 timmar. Det kan förekomma både föranmälda och oanmälda tillsynsbesök. Vid ett besök går vi igenom din dokumentation och går en rundtur för att titta på verksamheten.

Efter besöket skickar vi ut en rapport som summerar besöket. Vi kommer att följa upp eventuella brister på olika sätt, beroende på typ av åtgärd och omfattning.

Vid till exempel större brister kan vi behöva komma ut på ett uppföljande tillsynsbesök. Medan det vid mindre brister kan räcka med att du hör av dig till oss när åtgärder är vidtagna.

För verksamheter med fast årlig avgift ingår tillsynsbesöket i avgiften. För övriga verksamheter tar vi ut en så kallad timavgift enligt kommunens taxa.

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan.

Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller via formuläret.

Lagring och hantering av gödsel och slam

För att klara miljöbalkens krav på skydd av människors hälsa och miljön finns regler och riktlinjer för lagring och hantering av gödselmedel.

Det är du som tar emot gödselmedel som har ansvar för att spridningen sker enligt gällande regler.

Läs mer i Information om mottagande av slam. Pdf, 41.9 kB.

Det krävs inte längre en anmälan om du tar emot avloppsslam eller andra organiska restprodukter för spridning på åkermark. Till exempel agrodrank, foderrester eller biogödsel. Anledningen är att lagstiftningen har ändrats.

Djurhållning

Miljö och hälsa ansvarar över miljöskyddstillsyn på djurhållare, alltså frågor kopplade till miljö och hälsa. Djurskyddsrelaterade frågor hänvisas till Länsstyrelsen i Östergötland telefon 010-223 50 00. Det är även hit du vänder dig om du misstänker vanvård och att djur far illa.

Länsstyrelsen i Östergötland

Den som vill gräva ned en död häst kan under vissa omstädigheter på göra det på en jordbruksfastighet. Läs mer vad du behöver ta hänsyn till nedan.

Information - Nedgrävning av häst Pdf, 28.9 kB.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping